• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.5/ว.199-30มิ.ย54]แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.198-30มิ.ย54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.197-30มิ.ย54]แจ้งการโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝาก อปท.
  [พร0037.5/ว.194-29มิ.ย54]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับบที่ ๒)
  [พร0037.5/ว.193-29มิ.ย54]ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.186-27มิ.ย54]รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการครูบำนาญ พนง.ครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.ประจำเดือน เดือน มิถุนายน 2554
  [พร0037.5/ว.184-23มิ.ย54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.183-23มิ.ย54]แจ้งโอนเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.182-23มิ.ย54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบุคลากรถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.2351-20มิ.ย54]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.175-17มิ.ย54]รายละเอียดการจับเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.173-16มิ.ย54]พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๕๔
  [10มิ.ย54]แก้ไขเพิ่มเติม แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญ
  [พร0037.5/ว.2184-9มิ.ย54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.2178-6มิ.ย54]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.164-3มิ.ย54]แจ้งการโอนเงินจัดสรรโครงการสนับสนุนการจัดสรรการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี
  [พร0037.5/ว.2070-3มิ.ย54]การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ช.ค.บ)
  [พร0037.5/ว.2069-3มิ.ย54]การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.162-3มิ.ย54]การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
  [พร0037.5/ว.161-3มิ.ย54]การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่
  [พร0037.5/ว.157-1มิ.ย54]แจ้ง อปท.ทุกแห่งแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
  [พร0037.5/ว.2062-31พ.ค54]ส่งเงินจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.154-31พ.ค54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.2059-30พ.ค54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.144-25พ.ค54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบุคลากรถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.143-25พ.ค54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.2046-24พ.ค54]เร่งรัดการรายงานสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.2045-24พ.ค54]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554
  [พร0037.5/ว.142-24พ.ค54]แจ้งเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.141-23พ.ค54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที