• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.5/ว.138-23พ.ค54]รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการครูบำนาญ พนง.ครู ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษา
  [พร0037.5/ว.1930-23พ.ค54]ซักซ้อมความใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกรณีอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
  [พร0037.5/ว.135-20พ.ค54]จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่๒/๒๕๕๔ โดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย
  [พร0037.5/ว.134-20พ.ค54]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.116-6พ.ค54]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  [พร0037.5/ว.115-6พ.ค54]การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
  [พร0037.5/ว.1854-4พ.ค54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.1685-27เม.ย54]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2554
  [พร0037.5/ว.104-26เม.ย54]รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการครูบำนาญ พนง.ครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา
  [พร0037.5/ว.1681-26เม.ย54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.5/ว.102-26เม.ย54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.101-26เม.ย54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบุคลากรถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.95-25เม.ย54]เเจ้งโอนเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.1671-25เม.ย54]แจ้งแนวทางการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
  [พร0037.5/ว.1670-25เม.ย54]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2554
  [พร0037.5/ว.92-20เม.ย54]รายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.90-12เม.ย54]อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  [พร0037.5/ว.1454-12เม.ย54]การตรวจสอบการเงินการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.5/ว.88-11เม.ย54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.86-8เม.ย54]สำรวจความประสงค์การใช้รถจักรยานยนต์
  [พร0037.5/ว.85-8เม.ย54]แจ้งผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554
  [พร0037.5/ว.83-5เม.ย54]แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
  [พร0037.5/ว.1441-5เม.ย54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษามูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน มีนาคม 2554 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.82-5เม.ย54]จัดส่งแบบสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.81-5เม.ย54]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554(เมษายน-กันายายน 2554)
  [พร0037.5/ว.1434-30มี.ค54]การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554
  [พร0037.5/ว.1433-30มี.ค54]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2554
  [พร0037.5/ว.1329-29มี.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 2 (เดือนเมษายน 2554-มิถุนายน 2554)
  [พร0037.5/ว.1328-29มี.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ 2 (เดือนเมษายน 2554-กรกฏาคม 2554)
  [พร0037.5/ว.1327-29มี.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้)
  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที