• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.5/ว.11-20ม.ค54]รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการครูบำนาญ พนง.ครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา
  [20 ม.ค 54]ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและจัดการสิ่ง แวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน"
  [พร 0037.5/ว.09-17ม.ค54]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0037.5/ว.492-4ม.ค54]ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

  [พร 0037.5/ว.5716-5ม.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น งวดที่ 1
  [พร 0037.5/ว.490-4ม.ค54]จัดส่งแบบสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.5598-30ธ.ค53]การสำรวจข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556
  [พร 0037.5/ว.5595-29ธ.ค53]แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ(ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)
  [พร 0037.5/ว.5594-29ธ.ค53]แจ้งการโอนเงินค่าจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.5593-29ธ.ค53]แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ(ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ)
  [พร 0037.5/ว.5592-28ธ.ค53]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.478-28ธ.ค53]แจ้งการโอนเงินมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534
  [พร 0037.5/ว.474-21ธ.ค53]รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการครูบำนาญ พนง.ครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.
  [พร 0037.5/ว.473-17ธ.ค53]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0037.5/ว.5479-17ธ.ค53]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0037.5/ว.471-14ธ.ค53]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เงินอุดหนุนทั่วไป 23,000 ล้านบาท
  [พร 0037.5/ว.470-14ธ.ค53]จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2553 โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553
  [พร 0037.5/ว.5267-13ธ.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.5/ว.458-9ธ.ค53]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.
  [พร 0037.5/ว.456-3ธ.ค53]การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ประจำปี 2554
  [พร 0037.5/ว.5106-30พ.ย53]การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.5104-29พ.ย53]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.446-26พ.ย53]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2554
  [พร 0037.5/ว.4981-24พ.ย53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)
  [พร 0037.5/ว.4979-23พ.ย53]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.
  [พร 0037.5/ว.444-23พ.ย53]การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงประมาณ 2554 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เป็นเงินสวัสดิการสำหรับครู
  [ 22 พฤศจิกายน 2553]ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ พ.ศ.2553
  [พร 0037.5/ว.442-22พ.ย53]แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2547
  [พร 0037.5/ว.440-18พ.ย53]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)
  [พร 0037.5/ว.4974-18พ.ย53]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่ อปท. ประจำเดือน พ.ย 53
  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที