• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.5/ว.347-22ก.ย53]เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนันสนุนศูนย์เด็กเล็ก
  [พร 0037.5/ว.343-21ก.ย53]ส่งรายระเอียดการจัดเก็บและนำเงินส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.4016-21ก.ย53]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2553
  [พร 0037.5/ว.337-17ก.ย53]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดและบุคลากรถ่ายโอน/ครูถ่ายโอน
  [พร 0037.5/ว.3854-15ก.ย53]การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้สิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  [พร 0037.5/ว.3852-14ก.ย53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
  [พร 0037.5/ว.329-14ก.ย53]ส่งเงินเบี้ยยังชีพชราและเบี้ยผู้พิการในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนชราหรือเบี้ยยังชีพคนพิการเสียชีวิตหรือไม่มารับเงินดังกล่าว
  [พร 0037.5/ว.315-7ก.ย53]การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการรักษาโรค
  [พร 0037.5/ว.3730-1ก.ย53]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554
  [พร 0037.5/ว.3726-1ก.ย53]เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 เงินดุดหนุนเฉพาะกิจ
  [พร 0037.5/ว.309-31ส.ค53]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด
  [พร 0037.5/ว.308-1ก.ย53]อนุมัติถัวจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
  [พร 0037.5/ว.302-31ส.ค53]แผนการเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด และบุคคลถ่ายโอน/ครูถ่ายโอนผู้มีสิทธิ์รับเงิน
  [พร 0037.5/ว.3672-27ส.ค53]การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี [เพิ่มเติม]
  [พร 0037.5/ว.3670-25ส.ค53]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2553 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2547-2552
  [พร 0037.5/ว.3599-25ส.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2553 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.3507-23ส.ค53]รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.297-23ส.ค53]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.3506-23ส.ค53]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2553
  [พร 0037.5/ว.295-20ส.ค53]ส่งแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดและบุคลากรถ่ายโอน/ครูถ่ายโอน ผู้มีสิทธิรับเงิน
  [พร 0037.5/ว.3149-11ส.ค53]การพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.5/ว.286-9ส.ค53]ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบ 23,000 ล้านบาท
  [พร 0037.5/ว.284-6ส.ค53]กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมงวดที่ 3/2553
  [พร 0037.5/ว.2982-5ส.ค53]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.5/ว.279-4ส.ค53]เอกสารการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนไทยเข้มแข็ง 2555 งบ 23,000 ล้านบาท
  [พร 0037.5/ว.2895-2ส.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ได้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.5/ว.2894-30ก.ค53]การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
  [พร 0037.5/ว.268-28ก.ค53]การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  [พร 0037.5/ว.266-23ก.ค53]จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.2888-23ก.ค53]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2553
  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที