• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว5432-24ธค62]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.5/ว5426-24ธค62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ(รุ่นที่ 3)

  [พร0023.5/ว659-23ธค62]แจ้งเรียนเชิญท้องถิ่นอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมอบรมโครงการฯ รุ่นที่ 1

  [พร0023.5/ว5387-23ธค62]แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างและออกแบบหรือควบคุมก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางผู้ควบคุมก่อสร้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฏหมายพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563(รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)

  [พร0023.5/ว5384-23ธค62]แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว5334-18ธค62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว655-18ธค62]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำเงินส่งรายได้องค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  [พร0023.5/ว5325-18ธ.ค.62]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของอปท.และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2563รุ่นที่1-15

  [พร0023.5/16552-18ธ.ค.62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าบำเหน็จบำนาญไตรมาสที่1เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562 เพิ่มเติมและเงินเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ

  (เฉพาะ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่)

  [พร0023.5/ว650-16ธ.ค.62]ได้เบิกเงินผ่านระบบGFMISและอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.

  (เฉพาะ สถ.อ.วังชิ้น และ สถ.อ.สอง)

  [พร0023.5/ว5270-13ธค62]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562

  [พร0023.5/ว5244-12ธค62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ในการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฏหมายพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่2)

  [พร0023.5/ว5245-12ธค62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 17) 2562

  [พร0023.5/ว5201-9ธค62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 11/2562

  [พร0023.5/ว5197-9ธค62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1

  [พร.0023.5/ว5102-29พย62]การโอนเงิน ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว16878-29พย62]แจ้งโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ ประจำปี 2563

  [พร0023.5/ว631-29พ.ย.62]แจ้งการอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.ผ่านธนาคารกรุงไทยฯ

  [พร0023.5/ว627-28พย62]ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน

  [พร0023.5/ว628-27พย62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว624-27พย62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.5/ว623-27พย62]กรมธนารักษ์ได้จัดทำรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านการใช้งานของ อปท.นำไปใช้เป็นการคำนวณราคาที่ดิน อส่งปลูกสร้างฯ

  [พร0023.5/ว5015-26พย62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563)

  [พร0023.5/ว5010-26พย62]การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดตามลิงค์ ข้างล่างนี้ครับ)

  http://www.dla.go.th/upload/do*****ent/type2/2019/11/22657_2_1573200518510.pdf?time=1575359165959

  [พร0023.5/ว4981-25พย62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 10/2562

  [พร0023.5/ว4808-15พย62]การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

  [พร0023.5/ว595-13พย62]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562

  [พร0023.5/ว594-13พย62]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว593-13พย62]กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ในงานจ้างก่อสร้างและงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

  [พร0023.5/ว592-13พย62]กำหนดแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพให้หน่วยงานภาครัฐทราบและถือปฏิบัติ

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที