• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4635
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  [พร0037.4/ว.106-27ก.พ55]จัดอบรมออนไลน์(e-Learning)หลักสูตร"แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการถมดิน"
  [พร0037.3/ว.105-24ก.พ55]กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.856-23ก.พ55]หารือการสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  [พร0037.5/ว.102-23ก.พ55]เอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.115-23ก.พ55]ขอความร่วมมือให้อำเภอเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลพื้นฐานผ่านเว็บไซต์
  [พร0037.4/ว.855-22ก.พ55]การกำหนดการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๓
  [พร0037.2/ว.853-22ก.พ55]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง
  [พร0037.5/ว.100-22ก.พ55]จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 1/2555
  [16 ก.พ 55]ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าห้วยไร่ แปลงปี พ.ศ.2488 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
  ส่งเอกสารเพิ่มเติมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พร 0037.2/ว.4598)ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  [พร0037.5/ว.99-20ก.พ55]เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ เป็นเงินสวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
  [พร0037.5/ว.98-20ก.พ55]แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวงานสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเข้าบัญชีเงินฝาก
  [พร0037.3/ว.850-20ก.พ55]การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.848-20ก.พ55]การใช้กฏหมายผังเมืองสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
  [พร0037.3/ว.846-20ก.พ55]การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคฤดูร้อน
  [พร0037.3/ว.845-20ก.พ55]ขอเชิญประชุม
  [พร0037.3/ว.844-20ก.พ55]ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒
  [พร0037.2/ว.849-20ก.พ55]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.843-17ก.พ55]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [15 ก.พ 55]ประกาศ อบต.ตำหนักธรรม เรื่อง สอบราคาจ้าง
  [9 ก.พ 55]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำ
  [พร0037.3/ว.842-16ก.พ55]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งที่ส่งมาด้วยมี 3 เอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้ตามข้างล่างนี้
  1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งส่งเอกสารเพิ่มเติม 15 กพ ปี 2555
  2.แบบฟอร์มการจัดทำแผนยาเสพติด
  3.แบบคำขอกล้อง cctv
  [พร0037.5/ว.96-15ก.พ55]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.95-15ก.พ55]รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.716-14ก.พ55]แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [8 ก.พ 55]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  [7 ก.พ 55]ประกาศ ทต.ร้องกวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  [7 ก.พ 55]ประกาศ อบต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๓ พร้อมบ่อพัก คสล.
  [7 ก.พ 55]ประกาศ อบต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒๔ สายทาง
  [7 ก.พ 55]ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ซ่อมแซมฝายคอนกรีต
  12809 เรื่อง (427 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที