• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4635
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  [พร0037.3/ว.166-8มิ.ย54]ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2180-7มิ.ย54]ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2179-7มิ.ย54]มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
  [3มิ.ย54]ประกาศ ทต.แม่ปาน เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี. จำนวน 1 คัน
  [พร0037.5/ว.2178-6มิ.ย54]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2071-6มิ.ย54]โครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนฯเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   เอาสารเพิ่มเติมมีดังนี้
  1.สิ่งที่ส่งมาด้วย ไฟล์หนังสือสั่งประกวดจัดการน้ำ สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้
  2.ไฟล์หนังสือ คู่มือและแบบฟอร์มโครงการจัดการน้ำ สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้
  [1มิ.ย54]ประกาศ ทต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บริเวณข้างบ้านนายปั้ด ทองคำวงค์ ถึง บ้านนายสองเมือง อินต๊ะวงค์
  [1มิ.ย54]ประกาศ อบต.หัวทุ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเลี่ยม คสล. ชนิดช่องทางเดียว บ้านนาอุ่นน่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  [1มิ.ย54]ประกาศ อบต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ของ อบต.วังชิ้น
  [30พ.ค54]ประกาศ ทต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารศาลาณาปนสถานเทศบาลตำบลวังชิ้น
  [30พ.ค54]ประกาศ อบต.แท่ทราย เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวัวเน่า หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.165-6มิ.ย54]การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานุบาล ประจำปี ๒๕๕๓
  [พร0037.5/ว.164-3มิ.ย54]แจ้งการโอนเงินจัดสรรโครงการสนับสนุนการจัดสรรการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี
  [พร0037.3/ว.163-3มิ.ย54]การตอบข้อหารือการจัดเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี
  [พร0037.5/ว.2070-3มิ.ย54]การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ช.ค.บ)
  [พร0037.5/ว.2069-3มิ.ย54]การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.162-3มิ.ย54]การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
  [พร0037.5/ว.161-3มิ.ย54]การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่
  [พร0037.3/ว.160-3มิ.ย54]การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ระยะที่ ๒)และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.1/ว.159-2มิ.ย54]ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2068-2มิ.ย54]การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕"ร้อยละของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.2067-2มิ.ย54]แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2066-2มิ.ย54]การประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้
  1.CoreTeam54_แบบ1  คลิกที่นี้
  2.CoreTeam54_แบบ2  คลิกที่นี้
  [พร0037.1/ว.158-2มิ.ย54]"การพัฒนาระบบราชการ สถ."แบนเนอร์"หนังสือน่าอ่าน"
  [พร0037.3/ว.2064-2มิ.ย54]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ
  [พร0037.3/ว.2063-2มิ.ย54]โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.157-1มิ.ย54]แจ้ง อปท.ทุกแห่งแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
  [พร0037.3/ว.156-1มิ.ย54]สำรวจจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ทุกสังกัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.155-1มิ.ย54]จัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลชุมชนและกรรมการชุมชน สามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจข้อมูลชุมชนและคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.5/ว.2062-31พ.ค54]ส่งเงินจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษาคม ๒๕๕๔
  12809 เรื่อง (427 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที