• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4635
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  [พร0037.3/ว.912-3มี.ค54]การประชุมทางไกลผ่านจอภาพฯ(Video conference) ระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำแผนการเมืองไปสู่การปฏิบัติ
  [พร0037.5/ว.910-4มี.ค54]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)
  [พร0037.5/ว.909-4มี.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  [พร0037.3/ว.54-4มี.ค54]แบบรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลจังหวัดแพร่
  [พร0037.3/ว.908-3มี.ค54]การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
  [พร0037.3/ว.906-3มี.ค54]โครงการการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน
  [พร0037.2/ว.53-3 มี.ค54]สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของเทศบาลทุกแห่ง
  [พร0037.3/ว.798-2 มี.ค54]แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000 และ LTAX GIS)รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
  [พร0037.1/ว.675-2มี.ค54]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน(ตำแหน่งนิติกร)
  [พร0037.3/ว.397-2มี.ค54]ขอเชิญประชุมเชื่อมประสานแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ
  [พร0037.2/ว.796-2 มี.ค54]แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.673-2มี.ค54]ขออนุมัติกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักอาชีวบำบัด
  [พร0037.2/ว.674-2มี.ค54]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  ข้อมูลตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื่นที่จังหวัดแพร่(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554)
  [พร0037.2-2 มี.ค54]ประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สามารถส่งใบสมัคร มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ทาง เมล์ patchara_yui@hotmail.com
  เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อประปาพร้อมถังกรองน้ำจากบริเวณน้ำตกแม่แคมถึงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,7,9 และ 10 ขนาดศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 13,645 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมถังพักน้ำและอุปกรณ์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลสวนเขื่อน
  [พร0037.5/ว.672-1มี.ค54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.51-28ก.พ54]การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนหรือโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.50-28ก.พ54]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่
  [พร0037.5/ว.671-28ก.พ54]การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  [พร0037.1/ว.47-28ก.พ54]ขอเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.2/ว.670-28ก.พ54]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงาน
  [พร0037.3/ว.669-28ก.พ54]เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
  [พร0037.3/ว.668-28ก.พ54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
  [พร0037.3/ว.667-28ก.พ54]ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับใหม่)
  [พร0037.3/ว.666-28ก.พ54]หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.1/ว.665-28ก.พ54]โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร78102/ว.7-25ก.พ54]ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนตำบลวังธง
  [พร0037.2/ว.48-25ก.พ54]รายงานการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
  12809 เรื่อง (427 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที