_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ จังหวัดสะอาด
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ จังหวัดสะอาด

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สถจ.แพร่ นำโดยนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่ระหว่างจังหวัดแพร่กับ ส่วนราชการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง”ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลัก ๓Rs ซึ่งจังหวัดแพร่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะของจังหวัด พ.ศ. 255๙ – 256๐  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะของจังหวัด


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 1002 ครั้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:40:17:AM