วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ วังชิ้น ให้ดำเนินการคัดเลือก คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังชิ้น

56528

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น  ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ วังชิ้น ให้ดำเนินการคัดเลือก คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังชิ้น และ และที่ประชุมได้คัดเลือกนางสาว วรวลัญช์ ธนดิฐภักดีพงษ์ เป็นประธานสภา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                      

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น  ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ วังชิ้น ให้ดำเนินการคัดเลือก คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังชิ้น และ และที่ประชุมได้คัดเลือกนางสาว วรวลัญช์ ธนดิฐภักดีพงษ์ เป็นประธานสภา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

56516

56521