วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

LINE ALBUM วนทองถน 65 220318 1

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2565”

 

                                                      

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2565” ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะดังกล่าว พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ในระดับคะแนนสูงสูง จำนวน 3 ลำดับ

LINE ALBUM วนทองถน 65 220318 0

LINE ALBUM วนทองถน 65 220318 3

LINE ALBUM วนทองถน 65 220318 4

LINE ALBUM วนทองถน 65 220318 6