นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมพิธี ถวายสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

  • พิมพ์

31-3-2565-5

★วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 08.00 นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมพิธี ถวายสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวที โดยมี 

นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ประธานในพิธี " 


 

วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 08.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ประธานในพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า     เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอสูงเม่น คณะกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่นเข้าร่วมพิธีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

31-3-2565-6

31-3-2565-7