วันนี้ 7 ม.ค.64 เวลา 09.00 น.ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ร่วมกับ อบต.เวียงทอง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต.อสม.จิตอาสาฯ ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง BIG CLEANING DAY

สงเมน-1 

  ★วันนี้ 7 ม.ค.64 เวลา 09.00 น.นางโสภิต  ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ร่วมกับ อบต.เวียงทอง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต.อสม.จิตอาสาฯ ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง BIG CLEANING DAY ณ ตลาดบ้านน้ำบ่อ ม.3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                                

วันนี้ 7 ม.ค.64 เวลา 09.00 น.นางโสภิต  ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ร่วมกับ อบต.เวียงทอง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต.อสม.จิตอาสาฯ ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง BIG CLEANING DAY ณ ตลาดบ้านน้ำบ่อ ม.3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สงเมน-2

สงเมน-3