8 มกราคม 2564 ท้องถิ่นจังหวัดเเพร่ ร่วมกิจกกรมกับเทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.เเพร่ ทำควาสะอาดตลาด (เด่นฤดี)เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เดนชย-1

★8 มกราคม 2564 10.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดเเพร่ ร่วมกิจกกรมกับเทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.เเพร่ ทำควาสะอาดตลาด (เด่นฤดี)ตามประกาศ จ.เเพร่ เรื่อง รณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ 8 มกราคม 2564 10.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดเเพร่ ร่วมกิจกกรมกับเทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.เเพร่ ทำควาสะอาดตลาด (เด่นฤดี)ตามประกาศ จ.เเพร่ เรื่อง รณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    เดนชย-2   

  เดนชย-3