การตรวจประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 64 ช่วงวันที่ 19-22 มค 64 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ร้องกวาง สูงเม่น ลองเด่นชัย สองและเมืองแพร่

20-01-64-1 

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 64 ช่วงวันที่ 19-22 มค 64 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ร้องกวาง สูงเม่น ลองเด่นชัย สองและเมืองแพร่ "                                                          

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่มอบหมายให้ นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 64 ช่วงวันที่ 19-22 มค 64 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ร้องกวาง สูงเม่น ลองเด่นชัย สองและเมืองแพร่

20-01-64-2

20-01-64-3

20-01-64-4