• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว2159-24พค62]แจ้ง มติประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พค 2562

  [พร0023.2/ว2158-24พค62]แจ้ง มติประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พค 62

  [พร0023.2/ว2106-21พค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม

  [พร0023.2/ว1904-3พค62]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว1892-3พค62]แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2560

  [พร0023.2/ว1891-3พค62]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

  [พร0023.2/ว1890-3พค62]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกีณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

  [พร0023.2/ว1852-1พค62]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1817-30เมษ62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2562

  [พร0023.2/ว1818-30เมษ62]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว1803-30เมษ62]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคลากรประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา

  [พร0023.2/ว1790-30เมษ62]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปรจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว214-26เมษ62]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 24 หลักสูตร

  [พร0023.2/ว213-26เมษ62]แจ้งรายชื่อของข้าราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่โอนค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ฯ ในรุ่นที่ 11 - 20

  [พร0023.2/ว1734-25เม.ษ.62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่4/2562

  มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้ที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษ 62

  [พร0023.2/ว1705-24เมษ62]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยววับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายการสอน สายนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ปีงบ 62

  [พร0023.2/ว201-19เมษ62]การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว199-19เมษ62]การกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ(ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)ผ่านระบบ google form(แบบ สบศ.1/1)

  [พร0023.2/ว1629-19เมษ62]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู ฯ เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน(โครงการเยียวยา) ประจำปีงบ 62 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.2/ว1568-11เมษ62]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.2/ว1565-11เมษ62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป  สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3

  [พร0023.2/ว1549-11เมษ62]การคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)แทนตำแหน่งว่าง

  [พร0023.2/ว1543-11เมษ62]การสำรวจข้อมูลเพื่ีอแ้ไข้ปัญหาการขาดแคลนข้่าราชการหรือพนักงานครู สายการสอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว185-5เมษ62]ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562

  [พร0023.2/4836-3เม.ษ.62]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่ วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม2559ส่งผลงานหลังอบรม6เดือน

  [พร0023.2/ว1399-3เม.ษ.62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำงวดที่3 เม.ษ-มิ.ย.62

  [พร0023.2/ว1398-3เม.ษ.62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเช่าบ้านงวดที่3 เม.ษ-มิ.ย.62

  [พร0023.2/ว1373-2เมษ62]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

  [พร0023.2/ว1372-2เมษ62]ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 63

  1702 เรื่อง (57 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที