• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/1996-24พค61]การคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งว่าง

  [พร0023.2/ว2031-28พค61]แจ้งมติประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2561

  [พร0023.2/ว2026-28พค61]แจ้งมติประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่5/2561

  [พร0023.2/ว181-21พค61]การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

  [พร0023.2/ว174-16พค61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558(ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

  [พร0023.2/ว173-16พค61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559(ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

  [พร0023.2/ว1884-16พค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง

  [พร0023.2/ว1865-15พค61]การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.2/ว1688-3พค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

  [พร0023.2/ว6533-3พค61]คัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  [พร0023.2/ว1678-3พค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2561

  [พร0023.2/ว1666-2พค61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว1664-2พค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2561

  [พร0023.2/ว158-2พค61]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

  [พร0023.2/ว1627-1พค61]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 61

  [พร0023.2/ว153-30เมษ61]โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบตำแหน่งและการปฏิรูปการศึกษา 2561

  [25เมษ61]มติ การประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2561

  [25เมษ61]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2561

  [พร0023.2/ว150-25เมษ61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลตามแบบแผนรายงานฯที่แนบมาพร้อมนี้ให้ถูกต้อง

  [พร0023.2/ว147-25เมษ61]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.2/ว128-11เมษ61]แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฯ

   

  [พร0023.2/ว129-11เมษ61]ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา

  [พร0023.2/ว5625-10เมษ61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

  [พร0023.2/ว1324-4เมษ61]แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2559(กรณีปรับปรุง)

  [พร0023.2/ว1325-4เมษ61]การสรรหาตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8/2560

  [พร0023.2/ว1321-4เมษ61]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษ - มิย 61)

  [พร0023.2/ว1320-4เมษ61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เมษ - มิย 61)

  [พร0023.2/ว1295-3เมษ61]การจัดสรรประมาณรายจ้่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 (เมษ-มิย 61)

  [พร0023.2/ว1294-3เมษ61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(การศึกษาของบุตร)ไตรมาสที่ 3

  [พร0023.2/ว1072-20มีค61]แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

  1638 เรื่อง (55 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที