• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4508
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว347-2ตค60]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี60(เงินโบนัส)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.2/ว349-2ตค60]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี60(เงินโบนัส)

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

  (แก้ไข สิ่งที่ส่งมาด้วย หน้า 5 และ 7)

  [พร0023.2/ว3787-2 ต.ค.2560]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2560

  [พร0023.2/ว3789-29 ก.ย.2560]ส่งประกาศกำหนดบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้ในการว่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  [พร0023.2/3739-27กย60]ยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)

  [พร0023.2/ว3702-22กย60]มติ ก.ท.จ. ครั้งที่9/2560

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  (ไฟล์แนบ 3)

  [พร0023.2/ว3697-22กย60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้่าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

  (ไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ว 3697)

  [พร0023.2/ว3698-22กย60]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบ 60 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 8)

  [พร0023.2/ว3692-22กย60]ประชาสัมพันธ์และรับฟังความร่าง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

  (ไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.2-21กย60]มติ ก.อบต.ครั้งที่9/2560

  [พร0023.2/ว3657-20กย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่4 (ก.ค. - ก.ย. 60)

  [พร0023.2/ว3656-20กย60]ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลด้วยเครื่องมืองประเมิน

  [พร0023.2/ว3612-15กย60]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว3613-15กย60]การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว3614-15กย60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

  [พร0023.2/ว3615-15กย60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัด อปท.

  [พร0023.2/ว3547-13กย60]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558(ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

  [พร0023.2/ว3545-13กย60]การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ประจำปีงบ61

  (ไฟล์แนบ แบบตัวอย่าง บถ.1 และ บถ.2 )

  [พร0023.2/ว3532-13กย60]ขอให้ข้ารา่ชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560

  [พร0023.2/ว15260-4กย60]เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม

  [พร0023.2/ว15261-4กย60]ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2560

  [พร0023.2/ว3294-25สค60]การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่8/2560

  [พร 0023.2/ว14607-24 ส.ค.60]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ครั้งที่ 6/2560

  [พร 0023.2/ว152-2เม.ย.60]แจ้งซักซ้อม

  [พร 0023.2/ว3271-24ส.ค.60]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว3225-21-สค60]มติ การประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2560

  [พร0023.2/ว3184-18สค60]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2560

  บัญชีพนักงานพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 8/2560

  [พร 0023.2/ว3089-11ส.ค.60]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.3/ว3073-10ส.ค.60]ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 60

  (ไฟล์แนบต่อ)

  [พร 0023.2/ว3072-10ส.ค.60]การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ

  1517 เรื่อง (51 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที