• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4576
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว565-6ธค62]ขอเชิญประชุมหารือการจัดกิจกรรมงานแพร่เมืองเก่า 1191 ปี

  [พร0023.3/ว5154-4ธค62]ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า

  [พร0023.3/ว5153-4ธค62]ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  [พร0023.3/ว5151-4ธ.ค.62]การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  [พร0023.3/ว636-4ธ.ค.62]การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 

  [พร0023.3/ว635-4ธ.ค.62]ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปีสูดีสมส่วนฟันไม่ผุ

  [พร0023.3/ว633-4ธ.ค.62]การสำรวจและจำแนกนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.3/ว634-4ธ.ค.62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดอปท.

  [พร0023.3/ว5149-4ธ.ค.62]ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็ก

  [พร0023.3/ว5132-3ธค62]แนวทางการยริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว5131-3ธค62]แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว5101-29พย62]การคัดเลือกกรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด

  [พร0023.3/ว5125-2ธค62]การปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจสำคัญการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  [พร0023.3/ว5118-2ธค62]ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาข้อร้องเรียน และระบบบริหารจัดการเก็บขยะอัจฉริยะ ด้วยระบบทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  [พร0023.3/ว5107-2ธค62]การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขภัยแล้ง ปี 2562/63

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว5099-29พ.ย.62]การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว5071-28พย62]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

  [พร0023.3/ว5074-28พ.ย.62]ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์(Biz Portal)

  [พร0023.3/ว5073-28พ.ย.62]ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปีพ.ศ.2562

  [พร0023.3/ว5072-28พ.ย.62]แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะของอปท.เรื่องมาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

  [พร0023.3/ว5057-28พ.ย.62]โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

  [พร0023.3/ว5056-28พ.ย.62]การปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.

  [พร0023.3/ว5043-27พย62]แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  [พร0023.3/ว5023-26พย62]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว622-26พย62]การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากลฯ

  [พร0023.3/ว5016-26พย62]การรายงานจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี

  [พร0023.3/ว5006-26พย62]ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว619-26พย62]ขอเลื่อนประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว618-26พย62]จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 62

  [พร0023.3/ว4988-26พย62]ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562

  5259 เรื่อง (176 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที