• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4514
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4040-18ตค61]ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/14738-18ตค61]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/14737-18ตค61]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุกประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.3/ว4026-18ตค61]การบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4029-18ตค61]การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

  [พร0023.3/ว4027-18ตค61]ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

  [พร0023.3/ว430-17ตค61]คู่มือจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  [พร0023.3/ว3992-17ตค61]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ีวไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.3/ว3993-17ตค61]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัี่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.3/ว3994-17ตค61]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.3/ว3990-17ตค61]การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว4000-17ตค61]การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว3991-17ตค61]เลื่อนประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารการจัดการขยะ[เฉพาะ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาล(นายก ทต.บ้านปิน)ประธานชมรม นายก อบต.จังหวัดแพร่(นายก อบต.เหมืองหม้อ)]

  [พร0023.3/ว3983-16ตค61]แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

  [พร0023.3/ว3980-16ตค61]แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันคุณภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

  [พร0023.3/ว3984-16ตค61]พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว424-12ตค61]ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders'Program (YLP) ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว423-12ตค61]กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว3947-11ตค61]โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

  [พร0023.3/ว3962-12ตค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการศึกษาท้องถิ่น)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ http://www.dla.go.th ที่ มท0816.2/ว3162 ลงวันที่ 5 ตค61)

  [พร0023.3/ว3946-11ตค61]แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)

  [พร0023.3/ว3915-11ตค61]จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ

  [พร0023.3/ว413-10ตค61]ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล(แบบแสดงค่าไฟ 2561) แบบรายงานที่ 1 และ แบบรายงานที่ 2

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว411-10ตค61]แจ้งขยายการรายงานผลฯบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3896-9ตค61]ผลการคัดเลือกองอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ

  [พร0023.3/ว3895-9ตค61]การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

  [พร0023.3/ว3894-9ตค61]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3893-9ตค61]มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)

  [พร0023.3/ว3892-9ตค61]โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว14260-9ตค61]การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข

  4416 เรื่อง (148 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที