• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว99-7มค62]กิจกรรมเพื่อเริ่มต้น (Kick Off)แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

  [พร0023.3/ว14-7มค62]การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  [พร0023.3/ว13-7มค62]การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

  (แบบรายงานที่ 1) แบบรายงานที่ 1 ถ้าไฟล์ไม่ชัดให้ไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dla.go.th หนังสือราชการ มท.0810.6/29 ลงวันที่ 4/01/62 

  (แบบรายงานที่ 2 - 3)

  [พร0023.3/ว10-7มค62]ปรับชื่อ จาก แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เป็น แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

  [พร0023.3/206-7มค62]การตรวจติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

  [พร0023.3/ว9-4มค62]โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต

  [พร0023.3/ว69-4มค62]การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว70-4มค62]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 62 งวดที่ 2 

  [พร0023.3/ว5-3ม.ค.62]แจ้งการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐทั่วประเทศดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

  [พร0023.3/ว33-3มค62]การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฏหมายว่าด้วยวินัยกา่รเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

   

  [พร0023.3/ว32-3มค62]มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

  [พร0023.3/ว04-2มค62]สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบ 62

  [พร0023.3/ว2-2มค62]ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนของเทศบาล

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว10-2มค61]การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

  [พร0023.3/ว5188-28ธค61]การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  [พร0023.3/ว5159-27ธค61]ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น ปฏิบัติแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

  [พร0023.3/ว5158-27ธค61]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2562

  [พร0023.3/ว565-27ธค61]รายงานผลการยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบ 62

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  [พร0023.3/564-26ธค61]การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกาาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว648-26ธค61]แจ้งเปลี่ยนกำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดการอบรมครูทางไกล ฯ

  [พร0023.3/ว563-26ธค61]โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่ง ฯ

  [พร0023.3/ว559-24ธค61]ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 - 2561

  [พร0023.3/ว5012-19ธค61]มาตรการปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5078-24ธค61]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฯ

  [พร0023.3/ว5077-24ธค61]การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี ฯ

  [พร0023.3/ว5074-24ธค61]การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว5069-21ธค61]การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

  [พร0023.3/ว5065-21ธค61]หารือการขอรับเบี้ยความพิการ

  [พร0023.3/ว557-21ธค61]จัดทำการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการคัดเลือกคลองต้นแบบของ อปท.ระดับจังหวัด วันที่ 28 ธค 61 เวลา 9.30 น.

  [พร0023.3/ว5056-21ธค61]การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที