• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.2866-14มิ.ย55]กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน
  [พร0037.3/ว.2865-14มิ.ย55]ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Youth initiative Thailand
  [พร0037.3/ว.2864-14มิ.ย55]ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาศวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีที่ ๑๐
  [พร0037.3/ว.2838-13มิ.ย55]การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
  [พร0037.3/ว.236-13มิ.ย55]โครงการเมืองแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด
  [พร0037.3/ว.233-13มิ.ย55]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นฯ
  [พร0037.3/ว.231-12มิ.ย55]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2809-12มิ.ย55]โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาธิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.227-11มิ.ย55]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา
  [พร0037.3/ว.2713-7มิ.ย55]โครงการตำบลนมเเม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
  [พร0037.3/ว.222-7มิ.ย55]เอกสารทุนรัฐบาลญี่ปุ่นฯ
  [พร0037.3/ว.2706-6มิ.ย55]การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด(ศพส.จ)
  [พร0037.3/ว.2705-6มิ.ย55]การแอบอ้างเพื่อหลวกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัด อปท.
  [พร0037.3/ว.2701-6มิ.ย55]การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2700-6มิ.ย55]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2698-6มิ.ย55]การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ศธฤ) ๓๐๐๐ LTAX GIS)ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2689-6มิ.ย55]ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๕(อปท.๑)
  [พร0037.3/ว.2689-6มิ.ย55]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.221-6มิ.ย55]ขอเชิญประชุม
  [พร0037.3/ว.2662-5มิ.ย55]ขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานนำร่องในการดำเนินงานโครงการเมื่องแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด
  [พร0037.3/ว.220-31พ.ค55]ชี้แจงเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2630-31พ.ค55]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  [พร0037.3/ว.2625-31พ.ค55]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2597-31พ.ค55]สำรวจข้มูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2595-31พ.ค55]การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2594-31พ.ค55]การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕(๑ เมษายน ๒๕๕๕)
  [พร0037.3/ว.2566-29พ.ค55]การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น"
  [พร0037.3/ว.209-28พ.ค55]การตรวจประเมินราชการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.206-28พ.ค55]เอกสารเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
  [พร0037.3/ว.2525-28พ.ค55]เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑ )
  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที