• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.1595-26มี.ค55] โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
  [พร0037.3/ว.1581-26มี.ค55]การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตะหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย
  [พร0037.3/ว.133-23มี.ค55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมวกควันในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.3/ว.131-23มี.ค55]รายงานการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สมารถดาวน์โหลด แผนการดำเนินงานได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.130-22มี.ค55]ของบประมาณในเรื่องการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.1519-21มี.ค55]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งใหม่(องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1512-21มี.ค55]โคงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1477-19มี.ค55]การกำหนดชื่อตำแหน่งและชื่อย่อในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1476-19มี.ค55]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัด อปท.หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1475-19มี.ค55]การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1459-16มี.ค55]สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์)เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1450-16มี.ค55]โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1437-15มี.ค55]จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื่นที่จังหวัดภาคเหนือ
  [พร0037.3/ว.1426-15มี.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.124-15มี.ค55]เลื่อนกำหนดการจัดส่งเอกสารโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.123-15มี.ค55]งบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน(flagship)
  [พร0037.3/ว.1414-15มี.ค55]แจ้งเลื่อนเวลาในการประชุมพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม
  [พร0037.3/ว.1391-14มี.ค55]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1389-14มี.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1370-13มี.ค55]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
  [พร0037.3/ว.1367-13มี.ค55]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานเงินสะสมและสมทบ
  [พร0037.3/ว.1360-13มี.ค55]การแต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.1358-13มี.ค55]โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1356-13มี.ค55]ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1340-12มี.ค55]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.120-9มี.ค55]จัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
  [พร0037.3/ว.4136-8มี.ค55]การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
  [พร0037.3/ว.4135-8มี.ค55]การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.118-8มี.ค55]มาตรการในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เพื่อลดปัญหาภาวะหมอกควัน
  [พร0037.3/ว.1252-6มี.ค55]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕
  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที