• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.297-19ก.ย54]การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3652-15ก.ย54]แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  เอกสารประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สามารถดูได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.2941-15ก.ย54]การตรวจราชการกรณีเร่งด่วนประเด็นการติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๔  
  [พร0037.3/ว.3649-14ก.ย54]ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC"
  [พร0037.3/ว.290-12ก.ย54]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.3646-12ก.ย54]การจัดทำประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๕๓
  [พร0037.3/ว.3647-12ก.ย54]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒
  [พร0037.3/ว.3642-8ก.ย54]ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.3641-8ก.ย54]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Training for trainer หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC"
  [พร0037.3/ว.3585-6ก.ย54]ระเบียบพนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลักพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.3584-6ก.ย54]การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.3583-6ก.ย54]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.3580-6ก.ย54]การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.278-30ส.ค54]ประกาศเพิ่มเติมและยกเลิกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  [พร0037.3/ว.281-29ส.ค54]แจ้งแนวทางการเตรียมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะอุทกภัย
  [พร0037.3/ว.3380-29ส.ค54]การดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.278-29ส.ค54]การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕"ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
  [พร0037.3/ว.277-29ส.ค54]การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.274-25ส.ค54]การเสนอขอรับความเห็นชอบในการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
  [พร0037.3/ว.3378-25ส.ค54]การจัดทำ(ร่าง)กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.3377-24ส.ค54]การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.3375-23ส.ค54]การคัดเลือกเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
  [พร0037.3/ว.265-22ส.ค54]จัดทำแบบรายงานตามแผนนโยบายด้านการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.264-22ส.ค54]การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
  [15 ส.ค 54]ประกาศ ทต.สวนเขื่อน เรื่อง สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
  [พร0037.3/ว.262-19ส.ค54]สมัครรับทุนการศึกษาวิชาวิทยาศตร์หรือคณิตศาสตร์
  [พร0037.3/ว.260-19ส.ค54]สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของเทศบาลและอบต.
  [พร0037.3/ว.3366-19ส.ค54]ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูล ตามแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการทางสังคมบนพื้นที่สูง(Highland Model)
  [พร0037.3/ว.3364-19ส.ค54]การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  [พร0037.3/ว.3363-18ส.ค54]ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียีปต์
  4630 เรื่อง (155 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที