• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.5226-7ธ.ค53]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.5108-30พ.ย53]โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Sevice) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  [พร 0037.3/ว.5107-30พ.ย53]การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด
  [พร 0037.3/ว.5104-30พ.ย53]สรุปรายงานข้อมูลวันที่ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่  สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้  คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5103-29พ.ย53]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่12/2553
  [พร 0037.3/ว.5102-29พ.ย53]การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่2/2553(1ตุลาคม)
  [พร 0037.3/ว.5101-26พ.ย53]การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554
  [พร 0037.3/ว.5100-26พ.ย53]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.5099-26พ.ย53]การรักษาความสะอาด ความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.451-26พ.ย53]ประสานการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  [พร 0037.3/ว.450-25พ.ย53]แบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 สามารถดาวโหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.5098-25พ.ย53]โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.3/ว.4985-25พ.ย53]การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็กพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.4984-25พ.ย53]แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553
  [พร 0037.3/ว.4983-25พ.ย53]ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000)และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.445-25พ.ย53]จัดส่งหนังสือราชการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
  [มท 0893.2/ว.2386-24พ.ย53]สพฐ.ได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ฉบับบอังกฤษ
  [พร 0037.3/ว.4982-24พ.ย53]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปี พ.ศ.2554
  [พร 0037.3/ว.443-23พ.ย53]ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ
  [พร 0037.3/ว.4977-22พ.ย53]ขอความร่วมมือในการจัดทำประชาคม โครงการขึ้นทะเทียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/2554
  [พร 0037.3/ว.4976-19พ.ย53]การใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.441-19พ.ย53]แจ้ง อปท.ส่งแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
  [พร 0037.3/ว.4975-17พ.ย53]ชี้แจงแนวทางในการประสานปฏิบัติการสอนสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ศึกษาระดับปริญญาตรี
  [พร 0037.3/ว.4973-17พ.ย53]กิจกรรม"บอกรักพ่อที่ภูพิงค์ฯ"ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา
  [พร 0037.3/ว.4972-17พ.ย53]การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง
  [พร 0037.3/ว.4857-15พ.ย53]การจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน(USO NET)
  [พร 0037.3/ว.4856-15พ.ย53]งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.4855-15พ.ย53]โครงการขอรับการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติด้านอุทกภัยในด้านของสร้างพื้นฐาน
  [พร 0037.3/ว.173-12พ.ย53]มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
  [พร 0037.3/ว.4852-15พ.ย53]การณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
  4630 เรื่อง (155 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที