• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4308-5พย61]ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(พ.ศ. 2561 - 2563)

  [พร0023.3/ว4307-5พย61]การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ปี 2562

  [พร0023.3/15573-5พย61]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกาเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  [พร0023.3/ว4309-5พย61]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [พร0023.3/ว4306-5พย61]การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ภารกิจ 2-7)]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ภารกิจ 8-11)]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1]    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [พร0023.3/ว453-1พ.ย.61]ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลจิตอาสาดีเด่นพลังความดีเพื่อแผ่นดิน

  [พร0023.3/ว452-1พ.ย.61]กระทรวงการต่างประเทศได้นำส่งรายงานนโยบายสังคม5.0ของญี่ปุ่น

  [พร0023.3/ว4268-1พ.ย.61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4232-30ต.ค.61]การดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาของอปท.

  [พร0023.3/ว4233-30ต.ค.61]รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารรุ่นที่10 ปีการศึกษา2561และรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่7และครูดีเด่น ประจำปี2561

  [พร0023.3/ว4225-30ต.ค.61]ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพิ่มเติมฉบับที่3และฉบับที่4

  [พร0023.3/ว4224-30ต.ค.61]การกระจายรายได้สู้ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีโดยอปท.

  [พร0023.3/ว4227-30ต.ค.61]การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของอปท.ตามมาตรา 34/1แห่งพระราชบัญญัติรักาาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

  [พร0023.3/ว4228-30ต.ค.61]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขอปท.ฉบับที่2 พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว4217-30ต.ค.61]การประกวดอปท.และสถานศึกษาในสังกัดอปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว4218-30ต.ค.61]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2/2561

  [พร0023.3/ว448-30ต.ค.61]แจ้งประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณด้านการศึกษาของอปท.และสถานศึกษาในสังกัดอปท.ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว447-30ต.ค.61]ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง

  [พร0023.3/ว446-29ตค61]ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร

  [พร0023.3/ว445-29ต.ค.2561]ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

  [พร0023.3/ว444-29ตค61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของรายชื่อ อปท. และผู้เข้าอบรม แผนที่ภาษี ระหว่างรุ่นที่ 2-3-5และ6 ว่าถูกต้องหรือไม่

  [พร0023.3/ว4189-29ตค61]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน ฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว443-29ตค61]แจ้งปฏิทินส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX)เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว4178-29ตค61]การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  [พร0023.3/ว4176-29ตค61]เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ

  (เฉพาะ ประธานสันนิตบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ นายก ทต.บ้านปิน - ประธานชมรมนายก อบต.จังหวัดแพร่ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว438-25ตค61]บัตรเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว4156-25ตค61]โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

  [พร0023.3/538-24ตค61]แจ้งให้ ทต.ร้องกวาง ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จัดทำเอกสารโครการ ฯ(เฉพาะ ทอ.ร้องกวาง)

  [พร0023.3/ว436-24ตค61]ดำเนินการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63/2562

  [พร0023.3/ว4126-24ต.ค.61]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ2562โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVประจำปีงบประมาณ2562

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที