• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4545
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.921-10มี.ค54]การสนับสนุนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของเทศบาลตำบลและองค์การบริการส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  [พร0037.3/ว.920-10มี.ค54]การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  [พร0037.3/ว.56-7มี.ค54]แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่มาปฏิบัติหน้าที่แทน
  [พร0037.3/ว.916-7มี.ค54]โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
  [พร0037.3/ว.915-7มี.ค54]ซักซ้อมแนวทางการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
  [พร0037.3/ว.55-7มี.ค54]แจ้งความประสงค์ตั้งงบประมาณ(หมวดเงินอุดหนุน)ประจำปี พ.ศ.2554
  [พร0037.3/ว.913-4มี.ค54]การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 24
  [พร0037.3/ว.912-3มี.ค54]การประชุมทางไกลผ่านจอภาพฯ(Video conference) ระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำแผนการเมืองไปสู่การปฏิบัติ
  [พร0037.3/ว.54-4มี.ค54]แบบรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลจังหวัดแพร่
  [พร0037.3/ว.908-3มี.ค54]การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
  [พร0037.3/ว.906-3มี.ค54]โครงการการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน
  [พร0037.3/ว.798-2 มี.ค54]แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000 และ LTAX GIS)รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
  [พร0037.3/ว.397-2มี.ค54]ขอเชิญประชุมเชื่อมประสานแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ
  [พร0037.3/ว.669-28ก.พ54]เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
  [พร0037.3/ว.668-28ก.พ54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
  [พร0037.3/ว.667-28ก.พ54]ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับใหม่)
  [พร0037.3/ว.666-28ก.พ54]หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.532-24ก.พ54]โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
  [พร0037.3/ว.531-24ก.พ54]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
  [พร0037.3/ว.529-23ก.พ54]การสำรวจจัดทำระเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล(กลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนในสถานศึกษา)
  [พร0037.3/ว.528-24ก.พ54]การชักจูงประชาชนพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิต
  [พร0037.3/ว.527-22ก.พ54]การตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.524-22ก.พ54]สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.526-22ก.พ54]ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่2/2554
  [พร0037.3/ว.525-22ก.พ54]การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายสำหรับรงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร0037.3/ว.40-22ก.พ54]ตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554
  [พร0037.3/ว.522-21ก.พ54]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานเปลี่ยนแปลง ได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.521-15ก.พ54]โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินงานสวนสาธารณะ  โครงการ  "ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว" ได้   คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.520-15ก.พ54]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  [พร0037.3/ว.36-16ก.พ54]มอบหมายภารกิจในการับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  4862 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที