• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2156-7มิย.61]การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว203-6มิย.61]แนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.

  [พร0023.3/ว2137-6มิย.61]โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ

  /uploader/7784.61.6.doc เอกสารแนบมาด้วย

  [พร0023.3/ว2136-6มิย.61]การชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร

  [พร0023.3/ว202-4มิย.61]การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

  [พร0023.3/ว2128-5มิย.61]มาตกการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

  [พร0023.3/ว2065-31พค61]การปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว200-1มิย.61]การปฎิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว199-31พค61]การลงข้อมูลถนนในระบบ

  [พร0023.3/ว2076-1มิย.61]เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561

  [พร0023.3/ว196-28พค61]การใช้ที่ราชพัสดุ

  [พร0023.3/ว2041-30พค61]อนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว2032-28พค61]การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

  [เนื่องจาก ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินกว่าจะอัพโหลดลงได้ ให้เข้าไปโหลดได้ที่ http://www.dla.go.th/]ในหนังสือ มท0812/ว1497 ลงวันที่ 22 พค 61

   

  [พร0023.3/ว2012-25พค61]แนวการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก

  [พร0023.3/ว1874-16พค61]ขอเชิญประชุมซักซ้อมดำเนินงานของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2011-25พค61]โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]

  [พร0023.3/ว194-24พค61]แบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2003-24พค61]ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  [พร0023.3/ว1994-24พค61]การปรับปรุงประกาศสำนักงานและคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว191-24พค61]ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว128-23พค61]โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสอนของครูประจำการ ฯ

  [พร0023.3/ว190-23พค61]รายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

  [พร0023.3/ว189-23พค61]การปรับปรุงโครงการสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ

  [พร0023.3/ว1965-23พค61]การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

  [พร0023.3/ว185-22พค61]แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก

  [พร0023.3/ว183-22พค61]ขอความร่วมมือดำเนินโครงการสึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตุพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1953-21พค61]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thaland 4.0 โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา

  [พร0023.3/ว1952-21พค61]ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

  [พร0023.3/ว1937-21พค61]แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว180-18พค61]เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณโึรงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที