• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4514
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว3461-5กย60]การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนำโรค

  [พร 0023.3/ว3450-5 ก.ย.60]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกาาท้องถิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว304-31สค60]โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560

  [พร0023.3/ว3048-31สค60]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 60

  [พร0023.3/ว3419-1กย60]เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด(เฉพาะ นายก อบต.เหมืองหม้อ และ นายก ทต.บ้านปิน)

  [พร0023.3/ว302-31สค60]คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ฯ

  [พร0023.3/ว301-31สค60]รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4

  [พร0023.3/ว300-31สค60]แจ้งเรื่องโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว298-31สค60]รวบรวมแบบประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบฯ(เฉพาะท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)

  [พร0023.3/ว297-30สค60]แจ้งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35/2560

  [พร0023.3/ว296-30สค60]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560

  [พร0023.3/ว3368-30สค60]การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

  [พร 0023.3/ว3279-24ส.ค.60]การดำเนินงาน โครงการวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรี

  [พร0023.3/ว3259-23สค60]ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ-อปท) ประจำปี60

  [พร0023.3/ว3245-22สค60]ข้อซักถามของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

  [พร0023.3/ว3185-17สค60]ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  [พร0023.3/ว14448-21สค60]แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 มีผลใช้บังคับ

  [พร0023.3/ว14422-21สค60]ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน

  [พร0023.3/ว292-21สค60]เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมดำเนินการกองทุนหลักประกันคุณภาพฯ

  [พร0023.3/ว290-21สค60]แจ้งสถานธนานุบาลทุกแห่งจะต้องดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปีฯ

  [พร0023.3/ว3196-18สค60]โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 60

  [พร0023.3/ว3183-18สค60]การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารฯ ครั้งที่9/2560

  [พร 0023.3/ว3177-18ส.ค.60]การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  [พร0023.3/ว283-15สค60]การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560

  [พร 0023.3/ว284-15 ส.ค.60]แจ้งกำหนดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดรอบสุดท้าย ปีงบประมาณ 2560

  [พร 0023.3/ว281-15ส.ค.60]แจ้งการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ ปี 2559

  [พร 0023.3/ว282-15ส.ค.60]แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในปี2560

  [พร 0023.3/ว280-15ส.ค.60]แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด

  [พร 0023.3/ว278-15ส.ค.60]แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  [พร 0023.3/ว3112-15ส.ค.60]ผลการพิจารณาคัดเลือก "อำเภอสะอาด" จังหวัดแพร่ 2560

  4418 เรื่อง (148 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที