• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4514
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0023.3/ว2205-8มิ.ย.60]ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว2210-8มิย60]แจ้งผลแบบประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2206-7มิ.ย60]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2188-7มิ.ย60]ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ60

  [พร 0023.3/ว2169-6มิ.ย.60]การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2156-6มิ.ย60]การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2146-6มิ.ย60]ค่ายบำบัดยาเสพติด "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน"ปี2560

  [พร 0023.3/ว183-2มิ.ย.60]ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวัดสิ่งแวดล้อมโลก

  [พร0023.3/ว2075-31พ.ค60]แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด(เฉพาะ อบต.เหมืองหม้อ และ เทศบาลบ้านปิน)

  [พร 0023.3/ว181-31พ.ค.60]การขยายเวลาประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

  [พร 0023.3/ว2047-30พ.ค.60]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่นภูมิภาค

  [พร 0023.3/ว178-30พ.ค.60]ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะตกค้างสะสม

  [พร 0023.3/ว2049-30พ.ค.60]การดำเนินการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

  [พร 0023.3/ว174-26พ.ค.60]ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่

  [พร 0023.3/ว2012-26พ.ค.60]การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560

  [พร 0023.3/ว2000-26พ.ค.60]ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  [พร 0023.3/ว1995-26พ.ค.60]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

  [พร 0023.3/ว1990-25พ.ค.60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) ประจำปี 2559

  [พร 0023.3/ว172-25พ.ค.60]สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งแผนการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA)

  [พร0023.3/ว1964-24พ.ค60]การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1954-23พ.ค60]การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1953-23พ.ค60]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

  [พร0023.3/ว1911-22พ.ค60]ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0

  (กำหนดการจัดโครงการ ไฟล์แนบ 1)

  [พร0023.3/ว164-19 พ.ค.2560] กำชับการนำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ในจังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว164-19 พ.ค.2560] กำชับการนำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ในจังหวัดแพร่ 

  [พร0023.3/ว1877-18พค60]การสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  ไฟล์แนบ

  [พร0023.3/7850-17พ.ค60]รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ประจำปี 60

  [พร0023.3/ว161-17พ.ค60]แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายงานการบริหารจัดการขยะ

  [พร0032.011/2236-17พ.ค60]แจ้งแผนการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA)

  [พร0023.3/ว161-16พ.ค60]ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะ "จังหวัดสะอาด"

  4420 เรื่อง (148 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที