• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว184-5เมษ62]การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1473-5เมษ62]การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/ว1472-5เมษ62]กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1469-5เมษ62]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว1471-5เมษ62]แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

  [พร0023.3/ว1470-5เมษ62]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ฯ

  [พร0023.3/ว1367-1เมษ62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 62 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาส 3

  [พร0023.3/ว182-5เมษ62]การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1450-4เมษ62]ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

  [พร0023.3/ว1451-4เมษ62]แนวทางดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1447-4เมษ62]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว180-4เมษ62]ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ครั้งที่ 7/2564

  [พร0023.3/ว178-3เม.ษ.62]การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  [พร0023.3/ว1383-2เมษ62]การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่

  [พร0023.3/ว1384-2เมษ62]ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว

  [พร0023.3/ว1326-1เมษ62]การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว175-29มีค62]ขอยกเลิกแบบรายงานการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1339-29มีค62]โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11-15

  [พร0023.3/ว1338-29มีค62]การก่อสร้างสถานนีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1337-29มีค62]หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจการถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ

  [พร0023.3/ว1336-29มีค62]การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ เจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติในการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1335-29มีค62]แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วนเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก

  [พร0023.3/ว1334-29มีค62]ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  [พร0023.3/ว1333-29มีค62]การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว1331-29มีค62]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561

  [พร0023.3/ว1330-29มีค62]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอเงส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

  [พร0023.3/ว1329-29มีค62]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1328-29มีค62]การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตการศึกษา

  [พร0023.3/ว1327-29มีค62]แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว1326-29มีค62]มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที