• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4551
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4093-24ตค60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 61 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 60)

  [พร0023.3/ว4078-24ตค60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว4089-24ตค60]เชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

  (เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว4053-20ตค60]แจ้งหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมิน

  [พร0023.3/ว4039-19ตค60]การรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 61

  [พร0023.3/ว4030-19ตค60]ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์

  [พร0023.3/ว4019-18ตค60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการศึกษาท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว368-17ตค60]ข้อมูลจำนวน สุนัขและแมว

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  [พร0023.3/ว3999-17ตค60]ของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี62

  (พร 0023.3/ว3985-16ต.ค.60)การนำตั๋วรับจำนำออกให้ตากกฏหมายกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรจำนำ พ.ศ.2505

  (พร 0023.3/ว3985-16ต.ค.60)การนำตั๋วรับจำนำออกให้ตากกฏหมายกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงจำนำ พ.ศ.2505

  [พร0023.3/ว3984-16ตค60]กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3983-16ตค60]การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายดอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ไฟล์แนบ Excel รายงานการรับถ่ายโอน

  [พร0023.3/17804-16ตค60]อนุมัติใช้เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์

  [พร0023.3/423-12ตค60]เชิญเข้าร่วมประชุม

  [พร0023.3/17622-11ตค60]หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.อ.ส.)

  [พร0023.3/ว3938-11ตค60]มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61

  [พร0023.3/ว3910-10ตค60]การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี

  [พร0023.3/ว3907-10ตค60]ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

  [พร0023.3/ว3894-9ตค60]การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

  [พร0023.3/ว358-9ตค60]ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบ62

  [พร023.3/ว3880-6ตค60]การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีง60

  [พร0023.3/ว3879-6ตค60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

  [พร0023.3/ว17143-4ตค60]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  [พร0023.3/ว3838-4ตค60]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สค 60

  [พร0023.3/ว353-3ตค60]กรมควบคุมโรค ได้จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน

  [พร0023.3/ว3823-4ตค60]การประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้่างและการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ 60 

  [พร0023.3/ว3808-2ตค60]ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

  [พร0023.3/ว3817-3ตค60]แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบ 62

  [พร0023.3/ว3807-2ตค60]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  4959 เรื่อง (166 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที