• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4513
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/9572-2ก.ค.61]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561งวดที่4 เดือนกรกฎาคม-กันยายยน 2561

  [พร0023.3/ว2532-2กค61]ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2505-29มิย61]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]

  [พร0023.3/ว238-29 มิย.61]ขอความร่วมมือแจ้งการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงอายุ ปีงบประมาณ2561

  [พร0023.3/ว239-29มิ.ย.61]ได้กำหนดให้มีการประชุมปฎิบัติการกิจกรรมพัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้

  [พร0023.3/ว2525-2ก.ค.61]ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.

  [พร0023.3/ว2526-2ก.ค.61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นไตรมาส4เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561

  [พร0023.3/ว236-28มิย61]ข้อสั่งการเรื่องการตลาดประชารัฐ ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่3)

  [พร0023.3/ว2479-29มิย61]การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2448-28มิย61]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (ก.ค-ก.ย 61)

  [พร0023.3/ว2447-28มิย61]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (ก.ค-ก.ย 61)

  [พร0023.3/ว2446-28มิย61]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (ก.ค-ก.ย 61)

  [พร0023.3/ว2432-27มิย.61]แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดอปท.เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่

  [พร0023.3/ว234-26มิย61]ม.กรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

  [พร0023.3/ว2408-26มิย61]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว2407-26มิย61]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

  [พร0023.3/ว232-25มิย61]มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำผลสรุปผลการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การบริหารงานสาธารณะในระดับเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

  [ศธ0295/786-12มิย.61]การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย(อนุบาล1-3)"การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่"(หนังสือจากศึกษาธิการจังหวัดแพร่)

  [พร0023.3/ว229-21มิย61]ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว2349-20มิย61]ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

  [พร0023.3/ว2345-20มิย61]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนปผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและนำคณะกรรมการสาธารณสุข

  [พร023.3/ว2348-20พค61]การดำการตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พค 2561

  [พร0023.3/ว2347-20มิย61]โครงการฝึกอบรมการวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย(Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

  [พร0023.3/ว227-19มิย61]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการปรชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว226-19มิย61]ท้องถิ่นจะมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารองค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานทางด้านการจัดการศึกษาดีเด่น

  [พร0023.3/ว225-19มิย61]เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย 2560 - 2564

  [พร0023.3/ว224-19มิย61]การขับเคลื่อนนโยบายขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นสูงขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว223-19มิย61]ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี  2561

  [พร0023.3/ว222-19มิย61]งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

  [พร0023.3/ว222-19มิย61]งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

  4350 เรื่อง (145 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที