• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4551
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.4/ว.1669-25เม.ย54]การสัมมนา หัวข้อ "การนำใช้และปฏิบัติตามกฏกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือ กำหนดเงื่อนในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารสำหรับโครงการที่รัฐจัดให้มี หรือพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้รายได้น้อย พ.ศ.2554"
  [พร0037.4/ว.1455-12เม.ย54]การประชาสัมพันธ์"ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง"
  [พร0037.4/ว.1440-31มี.ค54]ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
  [พร0037.4/ว.1439-31มี.ค54]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2554
  [พร0037.4/ว.1335-30มี.ค54]ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
  [พร0037.4/ว.-30มี.ค54]การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา
  [พร0037.4/ว.1323-28มี.ค54]การส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย
  [พร0037.4/ว.1140-23มี.ค54]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554
  [พร0037.4/ว.990-14มี.ค54]การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.914-7มี.ค54]ซักซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  [พร0037.2-2 มี.ค54]ประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สามารถส่งใบสมัคร มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ทาง เมล์ patchara_yui@hotmail.com
  [พร0037.4/ว.385-9ก.พ54]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2554 รุ่นที่ 7
  [พร0037.4/ว.373-3ก.พ54]การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2554
  [พร 0037.4/ว.124-21ม.ค54]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-6/54
  [20 ม.ค 54]ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและจัดการสิ่ง แวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน"
  [พร 0037.4/ว.493-5ม.ค54]ขอให้พิจารณาสนับสนุนการส่งบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและท้องที่
  [พร 0037.4/ว.493-7ม.ค54]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ปฐมนิเทศ สัมมนา และประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.4/ว.5597-30ธ.ค53]โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนและหลังการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ
  [พร 0037.4/ว.5498-27ธ.ค53]การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.5496-27ธ.ค53]ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  [พร 0037.4/ว.5426-17ธ.ค53]การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
  [พร 0037.4/ว.5222-1ธ.ค53]การวินัยฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
  [พร 0037.4/ว.435-12พ.ย53]จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดตั้งและเปลี่ยนฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.4/ว.4742-9พ.ย53]การสอบถามความคิดเห็นกรณีการจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  [พร 0037.4/ว.419-5พ.ย53]การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  [พร 0037.4/ว.4524-21ต.ค53]การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  [พร 0037.4/ว.4522-20ต.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.4521-20ต.ค53]โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.398-20ต.ค53]การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช
  [พร 0037.4/ว.397-20ต.ค53]รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่
  741 เรื่อง (25 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที