• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4532
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว348-ม.ค.2561]การกำหนดแบบเเจ้งผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.4/ว349-25ม.ค.2561]การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

  [พร 0023.4/ว350-25ม.ค.2561]ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร

  [พร 0023.4/ว19-19ม.ค.2561]โครงการเสริมสร้างและเผยเเพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครองและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  (ไฟล์แนบ เพิ่มเติม)

  [พร 0023.4/ว263-19ม.ค.2561]การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว212-16มค61]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือน ตุลาคม 60

  [พร0023.4/ว213-16มค61]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมฯ

  [พร 0023.4/ว170-12ม.ค.2561]การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำเเหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว101-9มค61]แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.4/ว76-8ม.ค.61]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

  [พร0023.4/ว450-29ธค60]แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

  [พร0023.4/ว5122-28ธค60]การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว5085-26ธค60]ซักซ้อมแนวทางงการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา

  [พร0023.3/ว5025-22ธค60]แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [เฉพาะหน้าที่ 1 ที่ไม่ชัด]

  [พร0023.4/ว5006-21ธค60]การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว5005.4-21ธค60]การจินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว4989-20ธค60]พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

  [พร0023.4/ว4988-20ธค60]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 2546

  [พร0023.4/ว4691-30พย60]กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว4703-30พย60]การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  [พร0023.4/ว415-27พย60]หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

  [พร0023.4/ว4575-22พย60]การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว4538-21พย60]การปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

  [พร0023.4/ว398-15พย60]ขออนุเคราะห์ข้อมูลการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว4131-27ตค60]แผนการปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 61

  [พร0023.4/ว4044-19ตค60]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ 2535

  [พร0023.4/ว4046-20ตค60]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560

  [พร0023.4/ว4047-20ตค60]ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3924-10ตค60]การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน

  [พร0023.4/ว3846-5ตค60]ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ อปท. ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

  688 เรื่อง (23 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที