• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย



  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4500
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
    















    



   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.5/ว.218-24มิ.ย53]งบหน้ารายละเอียดเงินอุดหนุนฯที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
  [พร 0037.5/ว.217-23มิ.ย53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ
  [พร 0037.5/ว.216-23มิ.ย53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ
  [พร 0037.5/ว.2384-21มิ.ย53]รายงานผลการตรวจบัญชีการเงินองค์กรปกครองท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.2383-21มิ.ย53]รายงานผลการตรวจบัญชีการเงินองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอวังชิ้นและอำเภอหนองม่วงไข่)
  [18มิ.ย53]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.2246-15มิ.ย53]การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร.0037.5/ว.206-15มิ.ย53]ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปไทยเข้มแข็ง 2555 งบ 23,000 ล้านบาท
  [พร.0037.5/ว.203-11มิ.ย53]การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้บุคลกรในสังกัด
  [พร.0037.5/ว.201-11มิ.ย53]ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร.0037.5/ว.2237-9 มิ.ย53]การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร.0037.5/ว.197-9มิ.ย53]ส่งมอบแผ่นป้ายแสดงการชำระภาษีรถจักรยานยนต์ ประจำปี พ.ศ.2553
  [พร.0037.5/ว.196-9มิ.ย53]การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ 
  [พร.0037.5/ว.196-9มิ.ย53]การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนท้องถิ่นทุกอำเภอ
  [พร.0037.5/ว.186-4มิ.ย53]การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [ 3 มิ.ย 53 ]สรุปการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553
  [พร0037.5/ว.181-2มิ.ย53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้
  [พร 0037.5/ว.935-31พ.ค53]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม
  [พร0037.5/ว.178-1มิ.ย53]ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจภายในกรอบแบบตอบรับเข้าการสัมมนาตามโครงการ
  [พร0037.5/ว.174-31พ.ค53]การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้ไทยเข้มแข็ง 2555

  [พร0037.5/ว.1890-26พ.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

  [พร0037.5/ว.171-26พ.ค53]เอกสารการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร0037.5/ว.165-24พ.ค53]บัญชีรายชื่อ อปท.ที่ขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็งได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท.เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 53
  [พร0037.5/ว.160-20พ.ค53]แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตรวจสอบการเงิน การคลัง
  [พร0037.5/ว.1738-11พ.ค53]หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ของโครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) จำนวน 23,000 ล้านบาท
  [พร 0037.5/ว.146-7พ.ค53]ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปี 2547-2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  [พร0037.5/ว.141-3พ.ค53]โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร 0037.5/ว.1133-25มี.ค53]แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปปฏิบัติแผนไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท
  [พร 0037.5/ว.867-9 มี.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
  [พร 0037.5/ว.863-8 มี.ค53]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณการจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2547-2552
  1740 เรื่อง (58 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที