• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4513
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.5/ว.3672-27ส.ค53]การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี [เพิ่มเติม]
  [พร 0037.5/ว.3670-25ส.ค53]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2553 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2547-2552
  [พร 0037.5/ว.3599-25ส.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2553 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.3507-23ส.ค53]รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.297-23ส.ค53]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.3506-23ส.ค53]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2553
  [พร 0037.5/ว.295-20ส.ค53]ส่งแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดและบุคลากรถ่ายโอน/ครูถ่ายโอน ผู้มีสิทธิรับเงิน
  [พร 0037.5/ว.3149-11ส.ค53]การพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.5/ว.286-9ส.ค53]ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบ 23,000 ล้านบาท
  [พร 0037.5/ว.284-6ส.ค53]กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมงวดที่ 3/2553
  [พร 0037.5/ว.2982-5ส.ค53]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.5/ว.279-4ส.ค53]เอกสารการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนไทยเข้มแข็ง 2555 งบ 23,000 ล้านบาท
  [พร 0037.5/ว.2895-2ส.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ได้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.5/ว.2894-30ก.ค53]การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
  [พร 0037.5/ว.268-28ก.ค53]การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  [พร 0037.5/ว.266-23ก.ค53]จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.2888-23ก.ค53]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2553
  [พร 0037.5/ว.2887-23ก.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้
  [พร 0037.5/ว.2664-22ก.ค53]ขอทราบผลการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.264-21ก.ค53]งบหน้ารายละเอียดเงินอุดหนุนฯที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2553
  [พร 0037.5/ว.259-19ก.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
  [พร 0037.5/ว.258-19ก.ค53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ
  [พร 0037.5/ว.2580-9ก.ค53]โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 งบกลางค่าอาหารกลางวัน
  [พร 0037.5/ว.2570-30มิ.ย53]การประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
  [พร 0037.5/ว.2569-30มิ.ย53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2534
  [พร 0037.5/ว.2475-30มิ.ย53]รายงานผลการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
  [พร 0037.5/ว.2470-28มิ.ย53]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553
  [พร 0037.5/ว.222-25มิ.ย53]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ 3 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2553)
  [พร 0037.5/ว.221-25มิ.ย53]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
  [พร 0037.5/ว.218-24มิ.ย53]งบหน้ารายละเอียดเงินอุดหนุนฯที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
  1919 เรื่อง (64 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที