• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4545
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว416-10ตค61]การออกกำลังกาย ไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามมาตรา 4 

  [พร0023.5/ว412-20ตค61]แจ้งประกาศ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่า ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลังของรัฐ 2561

  [พร0023.5/ว3899-9ตค61]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี

  [พร0023.5/ว406-5ตค61]แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบ 62

  [พร0023.5/ว3848-5ตค61]การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว3847-5ตค61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว3845-5ตค61]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.5/ว3815-3ตค61]การจัดส่งรายงานการเินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว3798-2ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

  [พร0023.5/ว3791-2ตค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/13899-2ตค61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีสิงหาคม 2561

  [พร0023.5/ว385-26กย61]แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.5/13844-1ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว384-26กย61]กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.5/ว393-28กย61]กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.5/ว392-28กย61]แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่อวยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อ ฯ

  [พร0023.5/ว390-28กย61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว388-27กย61]บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561

  [พร0023.5/ว387-27กย61]การเเป็นสถานพยาบาลของทางราการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

  [พร0023.5/ว383-26กย61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3709-26กย61]ส่งแผนตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.5/ว376-21กย61]แจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อ ฯ

  [พร0023.5/ว3637-20กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบ 61 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ผ่านระบบ GFMIS

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [พร0023.5/ว375-20กย61]คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ฯ

  [พร0023.5/ว3636-20กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ีายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปี งบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฯ

  [พร0023.5/ว371-19กย61]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2561

  [พร0023.5/3617-19กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ) ไตรมาสที่ 4 (ประเดือน กันยายน 2561)

  [พร0023.5/ว368-18กย61]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  [พร0023.5/ว3611-18กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว3610-18กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ

  2189 เรื่อง (73 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที