• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5052
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [8 ต.ค56]ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอขอเครื่องราชฯ ปี ๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.3704-7ต.ค56]ตรวจสอบการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ

  [พร0023.2/ว.3639-1ต.ค56]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.3638-1ต.ค56]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.352-30ก.ย56]การใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

  [พร0023.2/ว.3594-27ก.ย56]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖)

  [พร0023.2/ว.19173-25ก.ย56]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.3568-25ก.ย56]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.3564-25ก.ย56]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว.342-19ก.ย56]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม (ต่อสัญญาจ้างพนักงานทั่วไปคนเดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.2/ว.340-19ก.ย56]งบประมาณสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูฯ

  [พร0023.2/ว.3382-12ก.ย56]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.3256-5ก.ย56]การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  [พร0023.2/ว.3257-5ก.ย56]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อนเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเทษายน ๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.3237-4ก.ย56]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคยังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

  [พร0023.2/ว.3235-4ก.ย56]ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ในการเสร้างธรรมาภิบาล

  [พร0023.2/ว.3223-3ก.ย56]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ ๒)

  [พร0023.2/ว.3221-3ก.ย56]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

  [พร0023.2/389-30ส.ค56]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัด กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานความประสงค์ขอปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว.314-30ส.ค56]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว.310-30ส.ค56]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

  [พร0023.2/ว.308-30ส.ค56]แบบรายงานข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

  [พร0023.2/ว.307-30ส.ค56]จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก

  [พร0023.2/ว.297-26ส.ค56]แนวทางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล

  [มท.0602.2/ว.1646-22ส.ค56]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่"(SYNTHESIZER)

  [20-08-56]ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2555

  [พร0023.2/ว.290-20ส.ค56]โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล ระยะที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

  [19-08-56]ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

  [19-08-56]ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกราชการ การอุทรณ์ และการร้องทุกข์

  [พร0023.2/ว.2903-6ส.ค56]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที