• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.4523-28ก.ย55]โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการครู และพนักงานครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.398-28ก.ย55]ตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู
  [พร0037.2/ว.4509-28ก.ย55]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเเละวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.396-27ก.ย55]สำรวจสภาพเศรษฐกิจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  [พร0037.2/ว.4448-24ก.ย55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4451-24ก.ย55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.390-24ก.ย55]เรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง
  [พร0037.2/ว.4438-24ก.ย55]การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน
  [พร0037.2/ว.4437-24ก.ย55]หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง
  [พร0037.2/ว.4428-21ก.ย55]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.4425-21ก.ย55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4398-19ก.ย55]หารือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช)
  [พร0037.2/ว.383-18ก.ย55]ขอรับความเห็นชอบดำเนินการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างคนเดิม)เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.382-18ก.ย55]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม(ต่อสัญญาพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.380-17ก.ย55]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
  [พร0037.2/ว.4325-14ก.ย55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.377-13ก.ย55]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๕(เงินโบนัส)
  [พร0037.2/ว.4255-10ก.ย55]การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
  [พร0037.2/ว.4254-10ก.ย55]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงาน
  [พร0037.2/ว.4134-4ก.ย55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.361-3ก.ย55]เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๕(เงินโบนัส)
  [พร0037.2/ว.360-3ก.ย55]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๕(เงินโบนัส)
  [พร0037.2/ว.359-3ก.ย55]แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  [พร0037.2/ว.4105-31ส.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.4064-29ก.ค55]การดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข)เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง
  [พร0037.2/ว.350-28ส.ค55]การประชาเสวนาตามโครงการประชาเสวนา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ
  [พร0037.2/ว.3985-23ส.ค55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จ.แพร่)ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.3919-20ส.ค55]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเพิ่มเงินครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม (เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔)
  [พร0037.2/ว.3918-20ส.ค55]ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.3915-20ส.ค55]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที