• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.2844-14ก.ค54]การขอขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2714-13ก.ค54]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งวดที่ ๓ ระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.215-13ก.ค54]การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๔"กำแพงเพชรเกมส์"
  [พร0037.3/ว.214-13ก.ค54]ขอสำรวจจำนวนคนพิการและจำนวนผู้สูงอายุ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จ่ายเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ ณ เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๔  สามารถดาวโหลด แบบสำรวจจำนวนผู้สูงอายุ ที่ อปท. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้มีสิทธิ์ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.212-13ก.ค54]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.211-13ก.ค54]โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  [พร0037.3/ว.209-12ก.ค54]แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10 มิถุนายน 2554
  [พร0037.3/ว.2708-11ก.ค54]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.137-11ก.ค54]แบบสำรวจข้อมูลจัดทำคำของบประมาณผู้สูงอายุมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  [พร0037.3/ว.2703-8ก.ค54]ขอส่งรายงานการประชุมฯ
  [พร0037.3/ว.2702-7ก.ค54]ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2598-6ก.ค54]โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.2695-5ก.ค54]การตรวจติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.2694-5ก.ค54]สำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.3/ว.2590-4ก.ค54]แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
  [พร0037.3/ว.2589-4ก.ค54]ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2584-29มิ.ย54]โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
  [พร0037.3/ว.204-1ก.ค54]โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน
  [พร0037.3/ว.2583-30มิ.ย54]การกำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.200-30มิ.ย54]ขอความร่วมมือให้จัดทำฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
  [พร0037.3/ว.2581-29มิ.ย54]การจำแนกสถานะสถานศึกษาปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2580-29มิ.ย54]สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.195-29มิ.ย54]ขอทราบรายชื่อผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.3/ว.2579-28มิ.ย54]สำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.3/ว.2578-28มิ.ย54]ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑
  [พร0037.3/ว.2577-28มิ.ย54]โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิชาชีพประปาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2456-28มิ.ย54]การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๔ (๑ เมษายน ๒๕๕๔)
  [พร0037.3/ว.2454-27มิ.ย54]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.2453-27มิ.ย54]เลื่อนฝึกการอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์(LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๖  รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐
  [พร0037.3/ว.2451-24มิ.ย54]การปรับอัตราค้าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที