• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.301-31ส.ค53]ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
  [พร 0037.3/ว.3674-30ส.ค53]โครงการอบรม"หนึ่งใจ...จิตอาสา"ในทูลกระหม่องหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  [พร 0037.3/ว.3673-30ส.ค53]ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการญาติเยี่ยมทางไกล ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  [พร 0037.3/ว.299-30ส.ค53]แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ฉบับบที่ 2] พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3671-27ส.ค53]ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  [พร 0037.3/166-26ส.ค53]การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3598-25ส.ค53]ขอความร่วมมือบริจาคเพื่อการศึกษา
  [พร 0037.3/ว.298-25ส.ค53]การจัดสรรปริมาณและแนวทางการแจกจ่ายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ
  [พร 0037.3/ว.3596-24ส.ค53]ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ
  [พร 0037.3/ว.3593-23ส.ค53]การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ปีที่ 2
  [พร 0037.3/ว.3593-23ส.ค53]การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.3505-23ส.ค53]กำหนดให้"ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน"
  แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 จังหวัดแพร่
  [พร 0037.3/ว.3502-17ส.ค53]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการดำเนินงานตามแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3501-17ส.ค53]โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
  [พร 0037.3/ว.3500-16ส.ค53]ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3499-16ส.ค53]มติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามข้อเสนอขอสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี2553
  [พร 0037.3/ว.3496-16ส.ค53]ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
  [พร 0037.3/ว.3495-16ส.ค53]รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553

      1.ดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการประเมินฯ (แบบ 1) จำนวน 1 ชุด  คลิกที่นี้
      2.ดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการสอบถาม (แบบ 2) จำนวน 1 ชุด  คลิกที่นี้
  [พร 0037.3/ว.3493-11ส.ค53]การปิดบัญชีประกอบงบกำไรขาดทุนและงบดุลของสถานธนานุบาล
  [พร 0037.3/ว.3157-11ส.ค53]มติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552
  [พร 0037.3/ว.3156-11ส.ค53]ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ
  [พร 0037.3/ว.3155-11ส.ค53]คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
  [พร 0037.3/ว.3154-11ส.ค53]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานุบาล ครั้งที่ 2 /2553(1 ตุลาคม 2553)
  [พร 0037.3/ว.3153-11ส.ค53]การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2553 (1 เมษายน 2553)
  [พร 0037.3/ว.3152-11ส.ค53]การประชาสัมพันธ์โครงการ"เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553"
  [พร 0037.3/ว.3150-11ส.ค53]เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน"เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน"ผ่านระบบe-Plan ปี พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.3148-9ส.ค53]ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.3146-5ส.ค53]การแข่งขันบีอิ้ง แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2981-4ส.ค53]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดร่างมาตรฐานกลางเพื่อการกำกับการจัดกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที