• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.1875-17พ.ค53]การฝึกอบรม"โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนชุมชน"
  [พร 0037.3/ว.1874-17พ.ค53]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2554
  [พร 0037.3/ว.1871-17พ.ค53]การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.1870-17พ.ค53]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ และองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.1869-11พ.ค53]โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบข้าราชการไทยไม่โกง
  [พร 0037.3/ว.1741-11พ.ค53]การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.1739-11พ.ค53]โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจการประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.1737-11พ.ค53]การรับสมัครโรงเรียนเข้าโครงการ"ทรูปลูกปัญญา"ปี53
  [พร 0037.3/ว.1736-11พ.ค53]โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ลูกเสือท้องถิ่นไทย
  [พร 0037.3/ว.1735-11พ.ค53]กฎกระทรวงยกเว้นภาษีป้ายสำหรับป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาอาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
  [พร 0037.3/ว.1734-11พ.ค53]ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1)
  [พร 0037.3/ว.1733-11พ.ค53]หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
  [พร 0037.3/ว.1621-11พ.ค53]ติดป้ายประกาศโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร 0037.3/ว.1485-22เม.ย53]การเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย"(สำหรับผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2550 และ 2551)
  [พร 0037.3/ว.1476-21เม.ย53]เสนอวาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2553 ต่อรัฐมนตรี
  [พร 0037.3/ว.1475-21เม.ย53]เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน"เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน"ผ่านระบบ e-Plan ปี พ.ศ. 2553

  [พร 0037.3/ว.1730-10 พ.ค53]การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาปฐมวัย(รุ่น6/1)ปี 53

  [พร 0037.3/ว.1129-22 มี.ค53]โครงการปี 2553 ปีแห่งการรณรงค์เพื่อป้องกันอัคคลีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ
  [พร 0037.3/ว.1128-22 มี.ค53]ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2553-2557
  [พร 0037.3/ว.876-10มี.ค53]หารือการจัดตั้งสถานบริการก๊าชธรรมชาติ (NGV)
  [พร 0037.3/ว.875-10มี.ค53]ขอความร่วมมือดำเนินการสนับสนุนนักเรียนมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน ขอกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2553 
  [พร 0037.3/ว.871-10มี.ค53]งบประมาณศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาปฐมวัยสำหรับดูแลเด็ก
  [พร 0037.3/ว.862- 9 มี.ค 53]ขอความร่วมมือในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
  [พร 0037.3/ว.91-5 มี.ค53]โครงการ บรรพชา 5 รั้ว ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ รองรับปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน
  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที