• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว395-3ตค61]สื่อประชาสัมพันธ์ชุด เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น

  [พร0023.3/ว3795-2ตค61]การรายงานจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว394-1ตค61]จัดเวที สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นฯ[ยกเว้น อำเภอวังชิ้น]

   

  [พร0023.3/ว13746-28กย61]การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่นคง กล้องวงจรปิด

  [พร0023.3/ว391-28กย61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ ประจำปีงบ 2559 เพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว3734-27กย61]แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโึครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว386-26กย61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมราบกำหนดการปิด - เปิดระบบ และเตรียมการในการบันทึกข้อมูลในระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

  [พร0023.3/ว386-26กย61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมราบกำหนดการปิด - เปิดระบบ และเตรียมการในการบันทึกข้อมูลในระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

  [พร0023.3/ว3719-27ก.ย.61]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เพิ่มเติม

  [พร0023.3/481-26กย61]แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 62 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี(เฉพาะเทศบาลเมืองแพร่)

  [พร0023.3/ว3708-26กย61]การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน

  [พร0023.3/ว381-26กย61]สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด ตามแบบสำรวจข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้

  [พร0023.3/ว3698-26กย61]การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด

  [พร0023..3/ว3687-25กย61]แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  [พร0023.3/ว379-24ก.ย.61]ตรวจสอบการประเมินตนเองของผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ตามเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ

  [พร0023.3/ว378-24ก.ย.61]ให้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินผู้บริหารข้างต้น

  [พร0023.3/ว3652-21กย61]ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต

  [พร0023.3/ว3625-19กย61]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว373-19กย61]ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีอากรและเงินิอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว374-19ก.ย.61]แบบสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของอปท. ภายใน 21 ก.ย.61

  [พร0023.3/ว372-19กย61]กำหนดแผนดำเนินงานในการจัดโครงการอบรมหลักสูร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8

  [พร0023.3/ว3624-19กย61]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแพร่

  (เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว369-19กย61]แจ้งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสิน ฯ

  [พร0023.3/ว370-19กย61]แจ้งสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์ จะรับเป็นเจ้าภาพ ระดับประเทศ/ระดับถาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกาาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว366-18กย61]การให้บริการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 กรณี เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร

  [พร0023.3/ว3580-17กย61]การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว364-14กย61]เชิญประชุม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562

  [พร0023.3/ว3571-14กย61]การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 2)

  [พร0023.3/ว3570-14กย61]แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3567-14กย61]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที