• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1833-10พค61]โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว1814-10พค61]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

  [พร0023.3/ว1813-10พค61]การจัดทำแผนที่แนวเขตการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว1812-10พค61]ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย

  [พร0023.3/ว1810-10พค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศา่สตร์การคำนวณ แบบออนไลน์

  [พร0023.3/ว1808-9พค61]แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาและอภิปรายชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว170-9พค61]การจัดทำป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อปท. ปี2561

  [พร0023.3/ว1808-9พค61]แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาและอภิปรายชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว1806-9พค61]โครงการสัมมนาและอภิปรายชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/6878-8พค61]ขอให้เร่งรัดการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ[เฉพาะ อ.เมืองแพร่]

  [พร0023.3/ว547-7กพ61]การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว167-7พค61]สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เข้าโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยการ ลงทะเบียนแสกน QR CODE

  [พร0023.3/ว1756-7พค61]การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1755-7พค61]การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

  [พร0023.3/ว1747-7พค61]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 เป็นค่าจ้าวงลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เมย - กย 61)

  [พร0023.3/1745-7พค61]แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระบบ e-plan)ปีงบ2561(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว1742-7พค61]ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561

  [พร0023.3/ว1743-7พค61]ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็มและอย่างยั่งยืน

  [พร0023.3/219-4พค61]ขอความร่วมมือ บันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพตามแบบฟอร์มและบันทึกระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ

  [พร0023.3/ว162-4พค61]รายชื่อตัวแทนนายกเทศมนตรีและตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

  [พร0023.3/ว161-4พค61]แจ้งเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมการพัฒนาเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว1692-3พค61]ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1694-3พค61]การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ที่มีเหลือจ่าย

  [พร0023.3/ว1669-2พค61]การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว159-2พค61]ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ รอบที่ 2

  [พร0023.3/ว160-2พค61]เร่งรัดและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้โดยเร็ว

  [พร0023.3/ว1637-1พค61]ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

  [พร0023.3/ว6500-2พค61]ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว1674-2พค61]แจ้งกำหนดให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว1675-2พค61]การดำเนินตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที