• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว432-8ธค60]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว431-8ธค60]คำสั่งหลักประกันสุขภาพแห่งชาตเขต 1

  [พร0023.3/ว516-8ธค60]จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

  [พร0023.3/ว430-7ธค60]การประเมินคุณภาพภายนอก สมส.

  [พร 0023.3/ว 428-6ธ.ค.60]พิจารณาลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น

  [พร 0023.3/ว 4791-6ธ.ค.60]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561

  [พร 0023.3/ว 4789-6ธ.ค.60]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4786-6ธค60]แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT)

  [พร 0023.3/ว 4754-4 ธ.ค.60]โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ่ายทอดงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร 0023.3/ว 4744-1ธ.ค.60]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

   [พร 0023.3/ว 425-30พ.ย.60]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร 0023.3/ว 4714-30พ.ย.60]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(เดือนตุลาคม2560-มีนาคม2561)

  [พร0023.3/ว4687-29พย60]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

  [พร0023.3/ว4705-30พย60]โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

  [พร0023.3/ว4688-29พย60]แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองแนวทางการปฏิบัติ

  [พร0023.3/ว422-29พย60]โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง

  [พร0023.3/ว4680-29พย60]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ปีงบ 61

  [พร0023.3/ว4677-29พย60]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นฯ ประจำปี 61

  [พร0023.3/ว4676-29พย60]การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560(1 ตุลาคม 60)

  [พร0023.3/ว4671-28พย60]การประชาสัมพันธ์โครงการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว

  [พร0023.3/ว4657-28พย60]การขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  [พร0023.3/ว4660-28พย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว4659-28พย60]การจัดการข้าวใหม่

  [พร0023.3/ว4650-28พย60]แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร023.3/ว418-28พย60]ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับท้องถิ่นฯ

  (แก้ไข ไฟล์ที่ไม่ชัด)

  [พร0023.3/ว4649-28พย60]ผลสำเร็จด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4648-28พย60]แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอน ให้เอกชนประกอบกิจการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลป่าแมต

  [พร0023.3/ว4629-27พย60]แนวทางรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

  [พร0023.3/ว413-22พย60]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว414-22พย60]นโยบายดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที