• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/17622-11ตค60]หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.อ.ส.)

  [พร0023.3/ว3938-11ตค60]มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61

  [พร0023.3/ว3910-10ตค60]การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี

  [พร0023.3/ว3907-10ตค60]ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

  [พร0023.3/ว3894-9ตค60]การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

  [พร0023.3/ว358-9ตค60]ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบ62

  [พร023.3/ว3880-6ตค60]การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีง60

  [พร0023.3/ว3879-6ตค60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

  [พร0023.3/ว17143-4ตค60]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  [พร0023.3/ว3838-4ตค60]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สค 60

  [พร0023.3/ว353-3ตค60]กรมควบคุมโรค ได้จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน

  [พร0023.3/ว3823-4ตค60]การประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้่างและการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ 60 

  [พร0023.3/ว3808-2ตค60]ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

  [พร0023.3/ว3817-3ตค60]แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบ 62

  [พร0023.3/ว3807-2ตค60]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  [พร0023.3/ว3815-3ตค60]ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 59 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.3/ว3802-2ต.ค.60]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  [พร0023.3/ว344-29กย60]โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 60

  [พร0023.3/ว343-28กย60]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปี62

  [พร0023.3/ว3745-28กย60]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบ 62

  [พร0023.3/ว3744-28กย60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 59 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ

  [พร0023.3/ว3740-28กย60]การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 60 - 79 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน

  [พร0023.3/ว3741-28กย60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  [พร0023.3/ว398-27กย60]จัดส่งข้อมูลให้รายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ภายในวันที่ 29 กย 60

  [พร0023.3/ว3738-27กย60]ซักซ้อมแนวทางการทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว341-27กย60]สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อนรับทุนเล่าเรียนหลวงฯ

  [พร0023.3/ว337-25กย60]จัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ

  [พร0023.3/ว3689-21กย60]การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้่างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบ 60

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.3/ว3662-20กย60]การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 60

  [พร0023.3/ว3665-20กย60]การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที