• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว273-3สค60]พระราชาอนุญาตให้จัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

  [พร0023.3/ว272-3สค60](อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2560ครั้งที่1/2560 กำหนดประชุม 11 ส.ค 60

  [พร0023.3/ว2965-2สค60]การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ)

  [พร0023.3/ว2962-2สค60]โครงการอบรมช่าง ปี60

  [พร 0023.3/ว271-2ก.ค.60]แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  [พร0023.3/ว269-1สค60]ให้จัดทำข้อมูลประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

  [พร 0023.3/ว268-31ก.ค.60]จัดทำโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่

  [พร 0023.3/ว265-31ก.ค.60]การประสานและประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

  [พร 0023.3/ว264-31ก.ค.60]การเผยแพร่หนังสือศัพท์อาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ

  [พร 0023.3/ว266-31ก.ค.60]การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง

  [พร0023.3/12900-27กค60]ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

  [พร 0023.3/ว2900-26ก.ค.60]การโอนถ่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 

   

  ไฟล์แนบ1

  ไฟล์แนบ2

  [พร0023.3/ว2893-26กค60]สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระมรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

  [พร0023.3/ว2892-26กค60]การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ

  [พร0023.3/ว259-26กค60]งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่10

  [พร 0023.3/ว256-26ก.ค.60]การรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0014.2/ว4778-25กค60]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนโครงการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.3/ว2828-24ก.ค.60]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค

   

  ไฟล์แนบ1

  [พร 0023.3/ว2829-24ก.ค.60]แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

  [พร 0023.3/12578-24ก.ค60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

  [พร0023.3/ว2826-24กค60]โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"

  [พร0023.3/ว252-24กค60]สัปดาห์ร่วมพลังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560

  [พร 0023.3/291-21ก.ค.60]ขอเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจคัดเลือก "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว2781-21กค60]อบรมขยะและศึกษาดูงาน จ.พิษณุโลก

  [พร 0023.3/ว2803-20ก.ค60]โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

  [พร0023.3/ว250-19กค60]จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (ไฟล์แนบ Excel)

  [พร0023.3/ว2738-19กค60]เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"(เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว245-19กค60]โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่2/2560

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

  [พร0023.3/ว246-19กค60]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560

  [พร0023.3/ว244-19กค60]นำเข้าข้อมูล Nispa ยาเสพติดฯ

  (ไฟล์แนบ)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที