• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.4/ว.2851-14ก.ค54]การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
  [พร0037.4/ว.216-14ก.ค54]แจ้งรายชื่อผู้เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน
  [พร0037.4/ว.2710-12ก.ค54]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2588-1ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.2357-22มิ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.180-22มิ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2352-20มิ.ย54]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๗-๘/๕๔
  [พร0037.4/ว.2196-13มิ.ย54]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
  [พร0037.4/ว.2193-10มิ.ย54]การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  [พร0037.4/ว.2179-7มิ.ย54]มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
  [พร0037.4/ว.2049-26พ.ค54]การประชาสัมพันธ์"ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง"
  [พร0037.4/ว.2047-24พ.ค54]ปัญหาการร้อนเรียนจากการใช้ดุลพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
  [พร0037.4/ว.140-23พ.ค54]ขอความร่วมมือจัดสถานที่ติดประกาศและที่ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส
  [พร0037.4/ว.2044-23พ.ค54]กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.125-11พ.ค54]แจ้งการกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกระทรวงการคลัง
  [พร0037.4/ว.1860-10พ.ค54]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.113-4พ.ค54]ผลการหารือการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2554
  [พร0037.4/ว.99-25เม.ย54]บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [พร0037.4/ว.1669-25เม.ย54]การสัมมนา หัวข้อ "การนำใช้และปฏิบัติตามกฏกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือ กำหนดเงื่อนในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารสำหรับโครงการที่รัฐจัดให้มี หรือพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้รายได้น้อย พ.ศ.2554"
  [พร0037.4/ว.1455-12เม.ย54]การประชาสัมพันธ์"ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง"
  [พร0037.4/ว.1440-31มี.ค54]ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
  [พร0037.4/ว.1439-31มี.ค54]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2554
  [พร0037.4/ว.1335-30มี.ค54]ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
  [พร0037.4/ว.-30มี.ค54]การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา
  [พร0037.4/ว.1323-28มี.ค54]การส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย
  [พร0037.4/ว.1140-23มี.ค54]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554
  [พร0037.4/ว.990-14มี.ค54]การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.914-7มี.ค54]ซักซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  [พร0037.2-2 มี.ค54]ประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สามารถส่งใบสมัคร มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ทาง เมล์ patchara_yui@hotmail.com
  [พร0037.4/ว.385-9ก.พ54]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2554 รุ่นที่ 7
  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที