• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.5/ว.2887-23ก.ค53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้
  [พร 0037.5/ว.2664-22ก.ค53]ขอทราบผลการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.264-21ก.ค53]งบหน้ารายละเอียดเงินอุดหนุนฯที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2553
  [พร 0037.5/ว.259-19ก.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
  [พร 0037.5/ว.258-19ก.ค53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ
  [พร 0037.5/ว.2580-9ก.ค53]โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 งบกลางค่าอาหารกลางวัน
  [พร 0037.5/ว.2570-30มิ.ย53]การประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
  [พร 0037.5/ว.2569-30มิ.ย53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2534
  [พร 0037.5/ว.2475-30มิ.ย53]รายงานผลการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
  [พร 0037.5/ว.2470-28มิ.ย53]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553
  [พร 0037.5/ว.222-25มิ.ย53]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ 3 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2553)
  [พร 0037.5/ว.221-25มิ.ย53]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
  [พร 0037.5/ว.218-24มิ.ย53]งบหน้ารายละเอียดเงินอุดหนุนฯที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
  [พร 0037.5/ว.217-23มิ.ย53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ
  [พร 0037.5/ว.216-23มิ.ย53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ
  [พร 0037.5/ว.2384-21มิ.ย53]รายงานผลการตรวจบัญชีการเงินองค์กรปกครองท้องถิ่น
  [พร 0037.5/ว.2383-21มิ.ย53]รายงานผลการตรวจบัญชีการเงินองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอวังชิ้นและอำเภอหนองม่วงไข่)
  [18มิ.ย53]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.2246-15มิ.ย53]การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร.0037.5/ว.206-15มิ.ย53]ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปไทยเข้มแข็ง 2555 งบ 23,000 ล้านบาท
  [พร.0037.5/ว.203-11มิ.ย53]การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้บุคลกรในสังกัด
  [พร.0037.5/ว.201-11มิ.ย53]ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร.0037.5/ว.2237-9 มิ.ย53]การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร.0037.5/ว.197-9มิ.ย53]ส่งมอบแผ่นป้ายแสดงการชำระภาษีรถจักรยานยนต์ ประจำปี พ.ศ.2553
  [พร.0037.5/ว.196-9มิ.ย53]การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ 
  [พร.0037.5/ว.196-9มิ.ย53]การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนท้องถิ่นทุกอำเภอ
  [พร.0037.5/ว.186-4มิ.ย53]การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [ 3 มิ.ย 53 ]สรุปการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553
  [พร0037.5/ว.181-2มิ.ย53]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้
  [พร 0037.5/ว.935-31พ.ค53]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที