• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4635
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  [พร0023.3/ว1566-26เมษ61]การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

  [พร0023.3/ว1563-26เมษ61]ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง

  [พร0023.4/ว1561-26เมษ61]ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี61

  [พร0023.4/ว1560-26เมษ61]การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.2/ว150-25เมษ61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลตามแบบแผนรายงานฯที่แนบมาพร้อมนี้ให้ถูกต้อง

  [พร0023.3/ว149-25เมษ61]ขอความร่วมมือสนับสนุนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535

  [พร0023.2/ว147-25เมษ61]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.3/ว1545-25เมษ61]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131 ครั้งที่ 2)

  [พร0023.4/ว1544-25เมษ61]การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

  [พร0023.5/ว146-24เมษ61]แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่อยงานของรัฐ

  [พร0023.5/ว1538-24เมษ61]แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนันสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ

  [อ้างถึง]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0014.2/ว2146-23เมษ61]ทาง ทสจ.แพร่ ได้ฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  [พร0023.4/ว1527-24เมษ61]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

  [พร0023.4/ว1528-24เมษ61]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

  [พร0023.3/ว145-24เมษ61]ประกาศรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมผู้ประเมินภายนอก สมศ. ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว1534-24เมษ61]แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

  [พร0023.3/ว1533-24เมษ61]ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว140-23เมษ61]เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมปลาย ประจำปี 61

  [พร0023.3/ว139-23เมษ61]การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว138-23เมษ61]โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ขั้นพื้นฐาน)ประจำปี 61

  [พร0023.3/ว1529-24เมษ61]การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว143-24เมษ61]การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

  [พร0023.3/142-24เมษ61]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์

  [พร0023.3/ว144-24เมษ61]แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

  [พร0023.3/ว1531-24เมษ61]ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ

  [พร0023.5/ว1516-23เมษ61]รายงานการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ 61

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.4/ว1512-23เมษ61]แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานของรัฐ

  [พร0023.4/ว1513-23เมษ61]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ 2560 ฯ

  [พร0023.3/ว135-20เมษ61]ขออนุเคราะห์ ให้ อปท. กรอกแบบสอบถาม จัดทำผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

  [พร0023.3/1487-20เมษ61]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ]

  12809 เรื่อง (427 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที