• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4635
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  พร 0023.1/ว 121   การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  พร 0023.1/ว 120 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างบัญญัติ/เทศบัญญัติในการกำจัดขยะมูลฝอย

   พร0023.5/ว114   การจัดซื้อพัสดุมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

  [พร 0023.3/ว10-12ม.ค.58]สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูง ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558

  พร 0023.4/ว 105  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

  พร 0023.3/ว89 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  พร 0023.3/ว 8  การเปิดระบบข้อมูลสาระสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ( SIS )

  [พร 0023.3/ว 88-9ม.ค.58]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำของสถานธนานุบาล

  [พร 0023.5/ว 9 ] แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร 0023.2/ว 90]หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  พร 0023.2/ว 91  หลักการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา ประจำปี 2558 

  พร 0023.2/ว5  แจ้งมติที่ประชุมกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 12/2557

  พร 0023.3/ว 7 การจัดทำโปรแกรมข้อมูลทางสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์เด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS)ประจำปี 2558

  พร0023.5/ว 340 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อจัดจ้างโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ 2 )

  พร 0023.3/ว 5 สำรวจข้อมูลและกรอกแบบคำขอมีบัตรประจำตัวสาธารณสุข

  พร0023.3/ว 4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พร ๐๐๒๓.๑/ว ๔๕๖๙ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่

  เพิ่มเติม คลิกที่นี่

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๙๐การขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  พร๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๘๙ การโอยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนันสนุนแก้ไขขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน)

  ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๘๘ แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนันสนุนการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติมในอัตราใหม่และจัดสรรงวดที่ ๒

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๖ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม- มีนาคา ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว๔๕๗๔ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๑ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการบริการสาธารณสุข งวดที่ ๑

  พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๕๗๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)

  พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๒๒ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาศให้กับองค์การ UNICEF

  พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๒๑ เรื่อง การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๒๐ เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  12809 เรื่อง (427 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที