• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4635
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  [พร 0037.3/ว.2-14มิ.ย53]ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย(รุ่นที่6/1) ปีการศึกษา 2553

  [พร.0037.3/ว.205-14มิ.ย53]สัมมนาการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร.0037.3/ว.2241-14มิ.ย53]โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร.0037.5/ว.203-11มิ.ย53]การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้บุคลกรในสังกัด
  [พร.0037.3/ว.204-14มิ.ย53]ขอเชิญคณะทำงาน(Core Team)ร่วมประชุมชักซ่อมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.2240-11มิ.ย53]ซักซ้อมการดำเนินโครงการ 1 ล้านฝายเท่ากับ 1 แก่งเสือเต้น
  [พร.0037.2/ว.2243-11มิ.ย53]เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553
  [พร.0037.3/ว.203-11มิ.ย53]แผนการเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด
  [พร.0037.3/ว.202-11มิ.ย53]โครงการอาสาปกป้องสถาบัน(อสป.)
  [พร.0037.5/ว.201-11มิ.ย53]ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  [พร.0037.3/ว.2239-10มิ.ย53]การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคม  เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร.0037.3/ว.2238-10มิ.ย53]การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ระดับจังหวัด
  [พร.0037.3/ว.200-10มิ.ย53]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งจุดรับสัญญาณโทรทัศน์มหาดไทย Channal
  [พร.0037.5/ว.2237-9 มิ.ย53]การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร.0037.5/ว.197-9มิ.ย53]ส่งมอบแผ่นป้ายแสดงการชำระภาษีรถจักรยานยนต์ ประจำปี พ.ศ.2553
  [พร.0037.5/ว.196-9มิ.ย53]การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ 
  [พร.0037.5/ว.196-9มิ.ย53]การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนท้องถิ่นทุกอำเภอ
  [พร.0037.3/ว.2236-9มิ.ย53]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.193-9มิ.ย53]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับภาคเกษตรในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
  [พร.0037.3/ว.192-9มิ.ย53]การบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
  [พร.0037.3/ว.2235-8มิ.ย53]ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553
  [พร.0037.2/ว.2234-8มิ.ย53]การเลื่อนระดับกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ
  [พร.0037.3/ว.2233-8มิ.ย53]การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
  [พร.0037.3/ว.2232-8มิ.ย53]ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPu MoAC Sanofi  Pasteur Awards ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.1976-8มิ.ย53]การฝึกอบรม"โครงการเสริมความรู้ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาล"
  [พร.0037.3/ว.190-7มิ.ย53]แจ้งการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.1327-7มิ.ย53]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด(KPI TEMPLATE)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร.0037.3/ว.189-7มิ.ย53]ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1(ฝาง)
  [พร.0037.2/ว.1972-4มิ.ย53]โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร.0037.2/ว.1974-4มิ.ย53]การปฏิเสธหรือยกเลิกการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามที่ได้ร้องขอ
  12809 เรื่อง (427 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที